Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада «Тыва Республиканың алдарлыг дагдыныкчызы» хүндүлүг атты тургузар

Тывада «Тыва Республиканың алдарлыг дагдыныкчызы» хүндүлүг атты тургузар 11.02.2023

Дүүн Башкылар съездизиниң соонда, хөй чыл стажтыг башкылар-биле ужурашкан соонда, Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг республиканың аңгы-аңгы өөредилге организацияларындан дагдыныкчы башкыларның «Тыва Республиканың алдарлыг дагдыныкчызы» хүндүлүг атты тыпсыр дугайында саналын деткээнин бодунуң блогунда дыңнаткан. Регионнуң Чазаа чогуур документилерни ажылдап эгелээн.
Өөредилге черлеринде аңгы-аңгы салгалдың 30 ажыг чыл стажтыг дагдыныкчылары, ортумак назылыг башкылар болгаш идепкейжи аныяктар Тыва Республиканың Баштыңы Владислав Ховалыг-биле ужуражыр дээш, чыглып келген. Найысылалдың болгаш эң ыраккы суурлардан башкылар бар. Чалаткан хоочун башкылар регионнуң өөредилге системазын хөгжүдүп база сайзырадырынга санал-оналын киирип, чыгдынган профессионал арга-дуржулгазын солушкан.
Бөгүн башкылар ниитилелин хөлзеткен элээн айтырыгларны республика баштыңынга дыңнадып, оларны шиитпирлеп болур боттарының көрүжүн саналдап, өөредилге системазында киирген база ам эгелээр чаа төлевилелдер дугайында чугаалааннар. Боттарының өөредилге организацияларында чедиишкинниг үре-түңнелдиг дагдыныкчы ажылдың арга-дуржулгазын солушканнар. Чижээ, Каа-Хем суурнуң 1 дугаар школазының директору Илья Павлов, бодунуң школазында аныяк башкылар амгы информастыг технологиялар-биле канчаар ажылдаарын улуг башкыларга айтып бээр кылдыр нептерээн арга-дуржулганы өске школаларга тарадырын республиканың Өөредилге яамызынга сүмелээн.
Башкы кадрларның чедишпези – бо хүнге дээр чидиг болуп арткан айтырыгларның бирээзи деп, сөс алганнар демдеглээн. Тываның школаларынга 250 ажыг башкылар, уруглар садтарынга 130 хире кижизидикчи башкылар четпейн турарын, өөредилге сайыдының албан-хүлээлгезин күүседип турар Ирина Биче-оол дыңнаткан. Ол айтырыгны шиитпирлээр дээш, башкы мергежил-биле келир үезин холбаштырарын бодап турар уругларны чыып, педагогика болгаш психология угланыышкынныг улус класстарны республикада ажыткан. Бо солун төлевилелди чижек кылдыр чугаалааш, республикага, ылаңгыя мергежилдиг башкы кадрларга онза хереглелдиг ыраккы кожууннар школаларынга ону нептередирин башкылар саналдаан.
Чидиг айтырыгларны ындыг хевирлиг шиитпирлээринге башкыларга албан черинден чуртталга бажыңын бээр азы чиигелделиг ипотека алыр арганы өөренип көөр сүме кирген.
Школа назыны четпээн өөредилге төлээлери школа биле школа назыны четпээн урглар албан черлерин каттыштырып, уруглар садтарында олут чедишпезиниң болгаш, дефектолог база логопед дээн ышкаш тускай мергежилдиг специалистерниң чедишпезин шиитпирлеп ап болур дээн бодалын илереткен.
Тывада тус черниң кадык камгалал шугумунга ажылдаар кадрларны школадан эгелеп болур. Республиканың эмчи колледжиниң башкызы Раиса Шалчима эмчи колледжизи бо чылын тос класс дооскан оолдар, уруглардан бөлүктү бир дугаар чыырын дыңнаткан. Башкылар кожа регионнарда ону канчаар кылып турарын шиңгээдип, ол ажылды биске маңаа эгелээр үези келген деп, шитпирни үндүрген.
Кызылдың транспорт техникумунуң аныяк башкызы Наталья Бондаренко ортумак пофессионал өөредилге башкыларынга профессионал белеткелдиң регион төвүн ажыдар төлевилелиниң дугайында чугаалап, президент грантызынче киирер деп турарын сонуургаткан. Инициаторнуң бодалы-биле алырга, төптүң кол сорулгазы – республиканың ортумак профессионал өөредилгезинде коммерцияга хамаарышпас организациялар системазын хөгжүдерин хандырып, азы дагдыныкчы ажылды чорудар. Тываның Баштыңы Натальяны дыңнааш, белеткеп турары төлевилелди деткиирин аазаан.
«Силерниң күш-ажылыңар, санал-оналдарыңар дээш, четтирдим – деп ужуражылга соонда, губернатор башкыларга четтиргенин илереткен. – Бистиң регионнуң экономиктиг шыдалы улуг эвес-даа болза, ону хөгжүдеринге шупту чүүлдеривис бар. Холдарывыс, угаан-медереливис-биле чаа деңнелче көдүрлүр ужурлуг бис. А силерниң хүлээлгеңер – бистиң республиканы хөгжүдүп, бурунгаар хөгжүдеринге төлептиг, угаанныг, эртем-билиглиг кижилерни белеткээринде».


Возврат к списку