Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада автотранспортка техниктиг хыналда эрттирериниң тариви өскерилген

Тывада автотранспортка техниктиг хыналда эрттирериниң тариви өскерилген 11.02.2023

Январьның 1-ден автомобиль транспортунуң техниктиг байдалын хынаар ачы-дузага чаа өртектерни киирген. Республиканың Чазаа теххыналда өртээн өскертир дугайында Тарифтер албанының саналын деткээн. Албанның специалистери чаа өртектер ооң мурнундагы , 10 чыл бурунгаар – 2013 чылда доктааткан өртектерден 2 катап аартаанын тайылбырлаан.
Монополияга удур албанның 2022 чылдың июнь 30-де № 489/22 дужаалы-биле бадылаан санаашкынның чаа методиказынга дүүштүр төлевирниң хемчээлин тодаратканын, Тарифтер албаны дыңнаткан. Техниктиг хыналда операторларының хөй санныг хомудалдары болгаш өртектерни өстүрер дээн дилеглериниң соонда, ону кылган.
Регионнарның эрге-чагыргалары ол адырда өртектерни таарыштырар эргелиг-даа болза, 10 ажыг чыл иштинде тарифтерни эде көрбээнин, сайгарлыкчылар боттарының негелдезинде айыткан. 2021 чылда автомобиль ээлерин албан теххыналда эртеринден хостаан эде тургузуушкун соонда, амгы өртектерлиг теххыналда бизнези ажык чок апарган.
Монополияга удур федералдыг албан техниктиг хыналда дээш тариф санаарының ийи аргазын регионнарга саналдаан. Бирээде – регион операторларының теххыналда эрттиреринге база пунктуларны тударынга чарыгдалдар дугайында сан-чугагайларынга даянып үндүрер. Ийиде – ооң мурнунда эде санаттынмайн турган шупту үениң өртектеринге индексацияга даяныр. Федералдыг албан регионнарга оон бадырбас ужурлуг адаккы өртекти боду тургускан.
Регионнарның көвей кезии, Тыва база, ийиги арганы шилип алган. Монополияга удур федералдыг албанның санааны езугаар, транспорт аймаанга техниктиг хыналданы чорутканының өртээ 2023 чылдың январь 1-ден мындыг болур.
- чиик автомашинага - 913 рубьдан эвээжевес;
- 5 тонна чедир автобустарга - 1563 рубльдан эвээжевес;
- 5 тоннадан аар автобустарга - 1888 рубльдан эвээжевес;
- 3,5 тонна чедир чүък чүдүрер автомашиналарга - 999 рубльдан эвээжевес;
- 3,5 - 12 тонна чедир чүък чүдүрер автомашиналарга - 1821 рубльдан эвээжевес;
- 12 тоннадан аар чүък чүдүрер автомашиналарга - 1966 рубльдан эвээжевес;
- мотоциклдерге - 321 рубльдан эвээжевес.
Тариф оон эвээш болза, регионнуң эрге-чагыргазы ону айыттынган хемчээлче өстүрер апаар. Бир эвес Монополияга удур федералдыг албанның санаанындан тариф эвээжей бээр болза, инфляцияга даянып, ону индексаастаар.
Бир эвес машинаны коммерциялыг ажыл-чорудулгада ажыглавайн турар болза, хуу кижилерге хамааржыр шупту автомашиналарны техниктиг хыналда эрттиреринден 2022 чылда хостаанын сагындыраал. А бир эвес машина ээзи ону коммерциязында ажыглап турар болза, чижээ, такси ачы-дузазы азы пицца чедирилгези дижик, техниктиг хыналданы эртери албан.
Оон аңгыда, бир эвес машинаны бүдүрген соонда, дөрт чыл ажа берген болза, машинаның ээзи солушканда, ОШААЧКИ-ге кандыг-даа эде бүрүткел эртерде, диагностика албан херек. Ол ышкаш кызыгаар эртерде, азы автомобильдиң тургузуун өскертир апарза, чижээ, газбаллон салыр апарза, ону негээр.


Возврат к списку