Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Өвүрден медээлер

Өвүрден медээлер 18.09.2013
Арыг-силигниң девискээрин илередип...
Сентябрь 13-те кожууннуң чагырга даргазының амыдырал хандырылга талазы-биле оралакчызы А.А. Ооржак Тываның Баштыңы Ш. Кара-оолдуң эгелекчи саналы-биле чарлаттынган «Тыва – арыг-силигниң болгаш корум-чурумнуң девискээри» мөөрейниң түңнелин үндүрген хуралды эрттирген. Аңаа кожууннуң сумулар баштыңнары, чагырга даргалары киржип, боттарының санал-оналдарын берген.

Өвүр — арыг-силигниң, чаагайжыдылганың талазы-биле республикада баштайгы черде чоруп турар кожууннарның бирээзи. Ынчангаш келир чылын болур улуг байырлалдарга уткуштур ол көргүзүүн салбазы-биле ам-даа шудургу ажылдап, албан черлери, организациялар аразынга мөөрейни уламчылаар шиитпир хүлээп алдынган.

Сиген шөлдеринде

Кожуунда көдээ ажыл-агый эргелелиниң удуртукчузу С. Норбу баштаан специалистер Ак-Чыраа сумузунуң девискээринде сигенчилерге чедип, кышка мал чеминиң белеткелиниң талазы-биле ажылдар кайы хире чоруп турарын хынап көргеннер.

Ак-Чыраа сумузунуң девискээринде Сарыг-Хөл чоогу черлерде чайгаар үнген сиген бо чылын элбек дүжүттү берип турар. Чайгы үеде чаъстыг болганындан ажыл арай саадап турган болза, бо хонуктарда ажыл-иш кидин түлүк. Кожууннуң сигенчилери планныг онаалдазының 75 хуузун күүседипкен.

Кышка белен

Культура килдизи 9 ай иштинде кылып чоруткан хемчеглерниң отчедун белеткеп турар. Кожууннуң культура одагларында септелге ажылдары доозулган. Одалга системаларын хынап, одаар хөмүр-дашты курлавырлап, сөөртүп эгелээн.

Сентябрь 26-27 хүннеринде Дус-Даг сумуга тыва чогаалдың үндезилекчилериниң бирээзи С.А. Сарыг-оолдуң 105 чыл оюн демдеглеп эрттиреринге культура ажылдакчылары белеткенип турар. Сураглыг чогаалчының төрээн черинге эртер хемчеглерге чүгле культура ажылдакчылары эвес, школалар, библиотекалар, чурттакчы чон идепкейлии-биле киржир сорулганы салган.

Сарыг-оолдуң хүннериСентябрь 26-27 хүннеринде Дус-Даг сумуга тыва чогаалдың үндезилекчилериниң бирээзи С.А. Сарыг-оолдуң 105 чыл оюн демдеглеп эрттиреринге культура ажылдакчылары белеткенип турар. Сураглыг чогаалчының төрээн черинге эртер хемчеглерге чүгле культура ажылдакчылары эвес, школалар, библиотекалар, чурттакчы чон идепкейлии-биле киржир сорулганы салган.

Возврат к списку