Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывага Россияның Эртем хүнүнде республиканың эртемденнеринге байырны чедирген

Тывага Россияның Эртем хүнүнде республиканың эртемденнеринге байырны чедирген 09.02.2023

Кызылда Аныяктар ордузунга, Россияның эртем хүнүнде, республиканың эртеминиң алдар-аттыг хоочуннарынга база улуг идегелди берип турар аныяк эртемденнерни демдеглээн.
Регионнуң Баштыңы Владислав Ховалыг профессионал байырлалы-биле байырын чедирип тура, республика удуртулгазының мурнунда эртемни деткиир болгаш хөгжүдер деп чугула айтырыг бөгүнде туруп турарын демдеглээн. Тыва эртем элээн “аныяк”-даа болза, он-он чылдар дургузунда республиканың бойдус курлавырларын, улуг экономиктиг төлевилелдерниң үндезиниин база гуманитарлыг адырда – төөгүнү, дылды, улусчу ужур-чаңчылдарны шинчилээр талазы-биле дыка хөйнү кылган.
Амгы Тывага көдээ ажыл-агый, энергетика, экология адырларынга база инвестиция төлевилелдеринге шинчилелдер негеттинип турарын губернатор демдеглээн. Чоокта чаа бадылаттынган Тываның болгаш Сибирь федералдыг округтуң социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң үр хуусаалыг стратегияларының дугайында сагындырып, тус черниң эртемденнери тодаргай төлевилелдерде ол стратегтиг угланыышканнарны немээринге идепкейлиг киржир боор деп бүзүрелин илереткен.
Владислав Ховалыг эрткен чылда эртем ажылдарын камгалаан болгаш эртем аттарын чедип алган эртемденнер саны көвүдээнинге өөрүп, Тываның бурунгу төөгүзүнүң өөредилге номун база Тыва дылды хөгжүдериниң стратегиязын ажылдап кылган эртемденнерге, ол ышкаш Тывага «Билиг» ниитилелиниң ажылын идепкейжиткен эртем ажылдакчыларынга четтиргенин илереткен.
«Хүндүлүг эштер! Бодунуң ажыл-херээнге кызыгаар чок бердингени, кезээде чогаадыкчы дилээшкини, бодунуң күш-ажылының үре-түңнелинге харыысалгалыы база хамааты идепкейжи туружу дээш, эртемниң хоочуннарынга база аныяк эртемденнерге, шуптуңарга четтиргеним илередип тур мен. Тываның социал-экономиктиг хөгжүлдезинге чаа эртем шиитпирлерин ажылдап, ону ажыглаарын кады күжениишкинеривис-биле чедип алырывыска бүзүрээр мен. Силерге быжыг кадыкшылды, аас-кежикти, эгээртинмес тургузукчу күчү-күштү, республиканың база бүгү чурттуң чаагай чоруу дээш чаа эртем чедиишкиннерин сеткилим ханызындан күзедим!» - деп, Владислав Ховалыг чугаалаан.
Профессионал байырлалының хүнүнде 8 кижи республика Баштыңының холундан күрүне шаңналдарын болгаш байыр чедириишкиннерин алган.
Россияның эртемнер академиязының Сибирь салбырының Тываның бойдус курларырларын комплекстиг шиңгээдир институттуң эртем ажылдакчызы Григорий Романович Монгушка Тыва Республиканың Баштыңының Өөрүп четтириишкин бижиин тудускан.
Тыва Республиканың Чазааның чанында Тываның гуманитарлыг болгаш социал-экономиктиг тускай шинчилелдер институдунуң словарьлар секторунуң эртем ажылдакчызы Любовь Кенденовна Хертекке база Россияның эртемнер академиязының Сибирь салбырының Тываның бойдус курларырларын комплекстиг шиңгээдир институттуң башкарыкчы эртем ажылдакчызы, социология эртемнериниң кандидады Тана Михайловна Ойдупка Тыва Республиканың Баштыңының Хүндүлел бижиктерин тывыскан.
«Тыва Республиканың эртеминиң алдарлыг ажылдакчызы» хүндүлүг аттарны: Тываның күрүне университединиң күш-культураның теоретиктиг үндезиннер кафедразының профессору, педагогика эртемнериниң доктору Херел-оол Дажы-Намчалович Ооржакка, Россияның эртемнер академиязының Сибирь салбырының Тываның бойдус курлавырларын комплекстиг шиңгээдир институттуң башкарыкчы эртем ажылдакчызы, химия эртемнериниң кандидады Любовь Хертековна Тас-оолга, Тыва Республиканың эмчи-социал айтырыглар болгаш башкарылга эртем-шинчилел институдунуң директорунуң эртем талазы-биле оралакчызы, медицина эртемнериниң доктору Людмила Салчаковна Эрдыниевага база Федералдыг эмчи-биологтуг агентилелдиң Сибирьниң федералдыг эртем-клиниктиг төвүнүң филиалы Томскиниң курортология болгаш физиотерапия эртем-шинчилел институдунуң катап тургузуушкуннуг эмнээшкин болгаш реабилитация салбырының терапия килдизиниң удуртукчузу, медицина эртемнериниң доктору Ирина Николаевна Смирновага тывыскан.
Тываның күрүне университединиң орус дыл болгаш литература кафедразының улуг башкызы Светлана Феликсовна Сегленмейге «Тыва Республиканың улустуң башкызы» хүндүлүг атты тывыскан.


Возврат к списку