Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывадан мобилизастаттынган оолдар-биле болуушкунга хыналда чоруп турар

Тывадан мобилизастаттынган оолдар-биле болуушкунга хыналда чоруп турар 07.02.2023

Тываның Баштыңы РФ-тиң Президентизиниң Чарлыы езугаар эге белеткелдиң баазалыг деңнелин хандырар оперативтиг штабтың хуралын эрттирген. Владислав Ховалыг оперштабтың кежигүннеринге тыва шериг албанныгларының чидиг айтырыгларын РФ-тиң камгалал сайыдының оралакчызы генерал-полковник Виктор Горемыкинге дыңнаткан. Республиканың төлээлери байдалды ол черинге таныжары-биле, Тывадан Донецк Улус Республикаже үнүпкен. «Чамдык чүүлдерни тодарадып аптывыс, ындыг болзажок, төнчү түңнелдер үндүрери элек» - деп, губернатор чугаалаан.
Штаб кежигүннери Тыва Республиканың шериг комиссарының оралакчызы Андрей Басенковтуң тодаргай шериг кезээнге мобилизасттынган хамаатыларны быжыглаарының, документилерин долдурарының база акша хандырылгазын үе шаанда бээриниң чурумнарын чугаалаан. Ол ышкаш долу эвес мобилизацияже кыйгырткан хөй ажы-төлдүг адаларны мобилизациядан хостаары канчаар чоруп турарын илеткээн.
Тываның шериг комиссариды долу эвес мобилизация дугайында хоойлунуң негелделери езугаар долу эвес мобилизацияга хамааржыр шупту хемчеглерни үе-шаанда чорутканын, Басенков дыңнаткан. Долу эвес мобилизацияже кыйгырткан хамаатыларны ийи угланыышкынче чарган. Бөлүктүң бирээзи 55-ки мото-адыгжы бригаданың баазазынга тускай белеткелди эрткен болза, а өскези Новосибирскиниң дээди шериг училищезиниң баазазынга шериг белеткелин эртери-биле Новосибирск хоорайже чоруткан. Шериг кезээнче мобилизастаттынган хамаатыларны дамчыдарда, даңзы езугаар, хүлээп база дамчытканының акт-саавырын тургускан.
«Алушта» тускайлаттынган адыр медээлериниң баазазынче шупту документ-саавырларны база шериг учедунуң дужаалдары кирген. Шериг албанныгларның дугайында долу медээлер айыттынган программада бар, ол езугаар акша хандыралгазын берип турар.
Тускай шериг операциязының айтырыгларның талазы-биле ТР-ниң Баштыңының тускайлаттынган төлээзи Тимур Куулар Новосибирскиниң дээди шериг училищезиниң начальнигиниң хүлээлгезин күүседип турар подполковник Дмитрий Волоткович-биле телефон дамчыштыр харылзашканын, Тывадан мобилизастаттынган хууда состав полковник Петровтуң удуртулгазында 8-ки ниити шериг армиязының 1-ги армейжи корпузунуң 1-ги мотоадыгжы бригадазынче акты-биле шилчиттингенин дыңнаткан. Мобилизастаттынганнар тускай шериг операциязының зоназынче чоруур мурнунда, тактиктиг, тускай тактиктиг, от, тускай белеткел, харылзаа болгаш инженер белеткели, шериг медицина, топография, химиктиг база биологтуг камгалал талазы-биле белеткелдерни эрткен. Шупту шериглер дайынчы идик-хеп, дериг-херексел, хеп-биле хандырттынган. Кижи бүрүзү дайынчы ок-чепсек, бронежилет, касканы, эрги хевирниң шериг хеви алган. Чогуур хоойлу езугаар хандырылганың өске-даа хемчеглерин берген. Мобилизастаттынган оолдарны тускай шериг операциязының зоназында айыттынган шериг кезээнче дамчыткан дугайында акт бар.
Владислав Ховалыг Тыва Республикада шериг комиссариадының удуртулгазындан мобилизастаттанган оолдарның тодаргай шериг кезээнге быжыглаттынган турарын, оларның документилерин шын долдурарын сайгарып, шиитпирлээрин дилээн.
Тываның Баштыңы ДУР-нуң Чазааның даргазы Виталий Хоценко-биле шала орайтадыр база катап чугаалашкан. «Бүгү шериг албанныглар боттарының быжыглаттынган девискээринде туруштарында турар деп бисти бүзүреттилер. Армейжи корпустуң командылал чери ол болуушкунну сайгырып турар. Виталий Павлович Хоценко ДУР Чазаандан ол айтырыг дээш харыысалгалыг төлээни томуйлаан» - деп, губернатор бодунуң блогунда дыңнаткан.


Возврат к списку