Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның шериг комиссариаттары доозукчулардан шериг өөредилге черлеринче дужаап киреринге билдириишкиннерни хүлээп эгелээн

Тываның шериг комиссариаттары доозукчулардан шериг өөредилге черлеринче дужаап киреринге билдириишкиннерни хүлээп эгелээн 03.02.2023

Тываның абитуриентилеринге чурттуң шериг өөредилге черлеринге өөрениринге квотаны көвүдеткен. Республиканың шериг комиссариады шериг болгаш федералдыг күүсекчи эрге-чагырга органнарының дээди өөредилге черлеринче эрткен чылдан 30-ге хөй, азы 180 олутту 2023 чылда регионга тускайлаанын дыңнаткан.
Школа доозукчулары бүрүткеткен черинде шериг комиссариадынче апрель 20-ге чедир дужаап кирер дугайында билдириишкиннерни киирер. Өөредилге черинче дужаарда, күрүне чажыды бар медээлерже чөпшээрел алырынга билдириишкинни апрель 1-ге чедир киирер. Билдириишкинге бодунуң дугайында кол медээлерни, кайы институтче база мергежилче дужаар деп турарын айтыр.
РФ-тиң Камгалал яамызының удуртулгазында дараазында дээди өөредилгениң шериг өөредилге организациялары Тывадан курсантыларны хүлээп алырынга белен:

1. «Шериг-агаар академиязы» ШАК ШӨЭТ (филиал, Челябинск хоорай)
2. «Шериг-агаар академиязы» ШАК ШӨЭТ (Воронеж хоорай)
3. Михайловтуң шериг артиллерия академиязы (Санкт-Петербург)
4. Шериг-космиктиг академия (Санкт-Петербург)
5. Казаьның дээди танк командылал училищези
6. МТХ шериг академиязы (филиал, Омск)
7. Шериг-медицина академиязы (Санкт-Петербург)
8. Новосибирскиниң дээди шериг командылал училищези
9. Стратегтиг сорулгалыг ракета шерииниң шериг академиязы (филиал, Серпухов хоорай, Москва облазы)
10. Шериг харылзаа академиязы (Санкт-Петербург)
11. Рязаньның дээди агаар-десант командылал училищези
12. Тюменьниң дээди шериг-инженер командылал училищези
13. «Шериг-агаар академиязы» ШАК ШӨЭТ (филиал, Сызрань хоорай, Самара облазы)
14. Краснодарның дээди шериг авиация ужудукчулар училищези
15. Краснодарның дээди шериг училищези (им.Штеменко)
16. МТХ шериг академиязы (филиал, Вольск хоорай, Саратов облазы)
17. Радиациялыг, химиктиг болгаш биологтуг камгалалдың шериг академиязы (Кострома хоорай)
18. Ыраккы чөөн чүктүң дээди ниити шериг командылал училищези (Благовещенск хоорай)
19. Агаар-космиктиг камгалал шериг академиязы (Тверь хоорай)
20. Стратегтиг сорулгалыг ракета шерииниң шериг академиязы (Балашиха хоорай, Москва облазы)
21. Шериг университеди (Москва хоорай)
22. Москваның дээди ниити шериг командылал училищези
23. РФ-тиң ЧК агаардан шериг камгалалының шериг академиязы (Смоленск хоорай)
24. «Шериг-далай академия» ШДФ ШӨЭТ (Санкт-Петербург хоорай) шериг институт (политехниктиг шериг-далай)
25. Череповецкиниң радиоэлектроника инженерлиг дээди шериг училищези (Череповец хоорай, Вологда облазы)
26. «Шериг-далай академиязы» ШДФ ШӨЭТ (филиал, Калининград хоорай)
27. Оожум океанның дээди шериг-далай училищези (Владивосток хоорай)
28. Кара далайның дээди шериг-далай училищези (Севастополь хоорай)
29. МТХ шериг академиязы (Санкт-Петербург хоорай)
30. МТХ шериг академиязы (Санкт-Петербург хоорай). Шериг институду (демир-орук шериглери база шериг аргыжылгазы)
31. МТХ шериг академиязы (Санкт-Петербург хоорай). Шериг институду (инженер-техниктиг)
32. МТХ шериг академиязы (филиал, Пенза хоорай)
33. Шериг күш-культура институду (Санкт-Петербург хоорай)
34. Ярославльдың агаар камгалалының дээди шериг училищези
35. «Шериг-далай академиязы» ШДФ ШӨЭТ (Санкт-Петербург хоорай)

Тывадан курсантыларны дараазында ортумак профессионал өөредилге программаларынга хүлээр:

1. Материал-техниктиг хандырылганың шериг академиязы (Омск хоорай)
2. 183 өөредилге төвү (Ростов-на-Дону хоорай)
3. Рязаньның дээди агаар-десант командылал училищези
4. «Шериг-далай академиязы» ШДФ ШӨЭТ (Санкт-Петербург хоорай) Шериг институду (политехниктиг шериг-далай)
5. Стратегтиг сорулгалыг ракета шерииниң шериг академиязы (Серпухов хоорай, Москва облазы)
6. Череповецтиң радиоэлектрониканың инженер дээди шериг училищези (Череповец хоорай, Вологда облазы)
7. МТХ шериг академиязы (Вольск хоорай, Саратов облазы)
8. МТХ шериг академиязы (Пенза хоорай)
9. Шериг-медицина академиязы (Санкт-Петербург хоорай)
10. Шериг күш-культура институду (Санкт-Петербург хоорай)

РФ-тиң күүсекчи эрге-чагырганың федералдыг органнарының дээди өөредилгениң дараазында организациялары тыва курсантыларга олуттарны берген:

1. РФ-тиң национал гвардия шерии федералдыг албанның Пермьниң шериг институду (Пермь хоорай)
2. РФ-тиң национал гвардия шерии федералдыг албанның Г.А.Яковлев аттыг Новосибирскиниң шериг институду (Новосибирск хоорай)
3. РФ-тиң национал гвардия шерии федералдыг албанның Санкт-Петербургтуң шериг институду (Санкт-Петербург хоорай)
4. РФ-тиң национал гвардия шерии федералдыг албанның Саратовтуң Кызыл Туктуг шериг институду (Саратов хоорай)
5. ОБЯ хамааты камгалал академиязы (Москва хоорай)

Россия Федерациязының Камгалал яамызының https://ens.mil.ru/ сайтызында база Тываның шериг комиссариадының https://rtyva.ru/content/2754/ сайтызында дужаап кирериниң дугайында элээн тодаргай медээлерни көрүп болур.
Дужаап киреринге хамаарыштыр сонуургаан айтырыгларга харыыларны дараазында шериг комиссариаттарындан айтырар: оолдар – шериг учедунда тургускан черинде, кыстар – киир бижиткен черинде, ол ышкаш Тыва Республиканың шериг комиссариадының шериг албанынга хамаатыларны белеткээр килдизиниң 8 (394-22) 2-73-98 дугаарлыг телефону база Кызыл хоорайның шериг комиссариадының телефону – 8 (394-22) 2-74-12 (хоорай чурттакчыларынга).


Возврат к списку