Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тыва боттуң кургаг тудуг холуксааларын бүдүрүп эгелээр

Тыва боттуң кургаг тудуг холуксааларын бүдүрүп эгелээр 02.02.2023

Тываның Тудуг яамызы тудуг материалдарының бүдүрүлгезин организастаар юридиктиг черлерге субсидия бээринге конкурсту чарлаан. Конкурстуң негелделери-биле бүдүрүлге угланыышкыннарында кызыгаарлар чок-даа болза, республикага кургаг тудуг холуксааларын бүдүрер шугумну ажыдары чугула херек деп, яамы дыңнаткан. Тываның Чазаа ол угланыышкынны 2025 чылга чедир Тудуг адырын хөгжүдериниң стратегиязында айтып, киирген.
Республиканың эрге-чагыргазы айыттынган Стратегия-биле тудуг материалдарының индустриязында ийи улуг төлевилелди боттандырар. 2021 чылда ажылдап эгелээн тууйбу заводу чылда 4 млн санныг тууйбу бүдүрүлгезинче бөгүнде кирген, демир-бетон кылыглар заводу төлевилел күчүзүн улгаттырып, 60 муң кубометр аңгы-аңгы конструкцияларны бүдүрүп турар. Ыяшты бүрүнү-биле болбаазырадыр комплекс тудуу ажылдап эгелээн.
Боттуң тудуг холуксааларының бүдүрүлгези көстүп келгени-биле, республикада тус черниң чиг эдинден кол материалдар бүдүрериниң бөлүүн хевирлээн. Тываже тудуг материалдарын өске регионнардан амдыгаа дээр киир сөөртүп турар болза, боттуң бүдүрүлгелери тудугнуң бот-үнезин чиигедиринге салдарлыг деп, специалистер санап турар.
Республикада тудуг материалдарынга, кургаг холуксааларга хереглел чылдан чылче улгадып турар. Баш бурунгаар берген медээлерден алырга, регионнуң тудуг комплекизи 2022 чылда чуртталга бажыңнарын ажыглалче киирер планын ажыр күүсеткен. 2023 чылда чуртталга тудуунуң хемчээли ам-даа өзер, 2022 чылга деңнээрге 4 хуу өзүп, 130 муң дөрбелчин метр чеде бээр. Республика 2030 чылга чедир шупту 9005 квартиралыг 201 хөй аалдыг бажыңнарны тудар. Тудугжулар ол айтырыгны шиитпирлээр дизе, чылда-ла 1100 квартираны дужаар ужурлуг.
Конкурска киржир документилерни 2023 чылдың февраль 28-ке чедир хүлээр. Айтырыглар тыпты берзе, Тыва Республиканың Тудуг яамызының тудуг болгаш тудуг индустриязын хөгжүдер килдисче долгаар: 8(394)22-3-00-53, адрес электроннуг почтазының адрези: minstroyrt@rtyva.ru


Возврат к списку