Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның эртемденнери Эртем хүнүнге тураскааткан чырыдыышкын лекциялары-биле кожууннарны эргиир

Тываның эртемденнери Эртем хүнүнге тураскааткан чырыдыышкын лекциялары-биле кожууннарны эргиир 02.02.2023

Эртем талазы-биле агентилел республиканың эртем ниитилежилгези-биле февраль 8-те демдеглээр Россияның эртем хүнүнге тураскааткан хемчеглерниң калбак планын ажылдап тургускан. Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг Дээди Хуралынга Айыткалынга онза кичээнгейни эртемче салган болганда, эртемденнер бо чылын боттарының ажылын делгереңгейжидеринче кичээнгейни углаар деп шиитпирлээн. Регионнуң удуртукчузу:- «эртемденнерни чүгле кабинеттерге база конференцияларга эвес, а чырыдыышкын акцияларының үезинде чазак кежигүннери-биле кожууннарже үнүп, республика хөгжүлдезиниң төлевилелдерин сайгарган кады ажылдарда көрзе, дыка эки ийик» - деп, айыткан.
Россияның Эртем хүнүнге тураскааткан хемчеглер планы февраль 1-де эгелээн. Ында чырыдыышкын ужур-уткалыг : ажык эжиктер хүнү, эртем албан черлеринче экскурсиялар, эртем организациязының республиканың муниципалдыг тургузуглар болгаш эрге-чагырга органнары-биле ниити хемчеглер кол черни ээлээн.
Тыва Республиканың Эртем талазы-биле агентилелдиң коллегиязында эрткен чылда эртем албан чериниң ажылының түңнелдерин илеткэр кол хемчег бар. Республиканың аныяк эртемденнери алганы грантыларының төнчү ажылын болгаш кезек түңнелдерин институттуң баазазынга таныштырар.
Февраль 6-да Владислав Ховалыгның эртемденнер-биле ужуражылгазы ажыл-агыйгы эртенги шайлаашкын хевиринге эртер.
Февраль 8-те Аныяктар ордузунга Эртем хүнүнге турскааткан байырлыг хурал болур.
Бо чылын эртемденнер эртем албан черлериниң ажыл-чорудулгазын делгередиринге МИЧ-биле удур-дедир харылзааның солун хевирин – эртем болгаш эртем-өөредилге албан черлеринче парлалга турларын организастаар. Тус черниң массалыг информация чепсектериниң журналистери болгаш корреспондентилери ындыг хевир-биле Биосфералыг шинчилел төвүнге, Тываның көдээ ажыл-агый эртем-шинчилел институдунга, ТР-ниң Национал архивинге болгаш эртем ажылын чорудуп турар өске-даа албан черлеринге баар.
Эртем хүнүнде массалыг информация чепсектериниң төлээлеринден аңгыда, күзелдиг кижилер институттарны болгаш эртем-өөредилге албан черлерин сонуургап болур. Тываның гуманитарлыг болгаш тускай шинчилелдер институду (ТИГПИ), Россияның Эртемнер академиязының Сибирь салбырның Тываның бойдус курлавырларын комплекстиг шиңгээдир институт (ТИКОПР СО РАН), Тываның күрүне университеди, Национал школа хөгжүдер институт, ТР-ниң эмчи-социал айтырыглар болгаш удуртулга эртем-шинчилел институду, ТР-ниң Национал архив база өске-даа албан черлери “ажык эжиктер” хүннерин чарлаан.
Эртем ниитилежилгелери үнүүшкүннүг хемчеглерни база планнаан. Муниципалдыг тургузугларда хөй дыңнакчыларга чырыдыышкын лекцияларын номчуур. Аңаа «Билиг» российжи ниитилелдиң «Эртемден чугаалап тур» төлевилелиниң регион чадазын боттандырар.
Тываның эртемденнери яамылар болгаш ведомстволар-биле демнежип алгаш, тыва ниитилелди дүвүреткен чидиг айтырыгларга “төгерик столдарны” болгаш хуралдарны организастап эрттирер. Сайгарылга соонда, республика чурттакчыларының социал айтырыгларын шиитпирлээринче угланган тодаргай хемчеглерни хүлээп алыр.
Оценили 0 человек


Показать список поделившихся
Тыва Чазак
Тыва Чазак
два часа назад


Тывага угарлыг газ-биле болган таварылгаларга даянгаш, чурттакчы чон ортузунга профилактика ажылын күштелдирген

Тывада чурттакчы чон-биле улуг профилактика ажылын: печканы ажыглаарының чурумнарын кижилерге тайылбырлап турар. Шупту муниципалдыг тургузугларда өрт кезээниң ажылдакчылары бажыңнарны эргий кезип, ээлери-биле чугаалажып, бөдүүн дүрүмнерни үлеп, хоолайын аштадырын сүмелеп турар.
Показать полностью...
1


Оценил 1 человек


Показать список поделившихся
151
Тыва Чазак
Тыва Чазак
сегодня в 10:57


Шериг-патриотчу кижизидилге айы чарлаттынган

Ада-чурт камгалакчыларының хүнүн уткуштур шериг-патриотчу кижизидилгениң айы республиканың девискээринде чарлаттынган. Ооң кол сорулгаларының бирээзи – аныяк-өскенге хамааты-патриотчу шынарларны сиңирери. Бо талазы-биле хемчеглер бүдүн чыл дургузунда эртип турар, ынчалза-даа төрээн чуртунга ынакшылды хевирлээри-биле шериг-патриотчу ажылдар февраль айда улам күштелир дээрзин сагындыраал.
Дүүн Россияның Маадыры Мерген Донгак база 55-ки даг-адыгжы бригаданың дайынчылары Эрзин кожуунга чедип, аныяктар, элээдилер, школачылар-биле ужуражылганы эрттирген. Оларның аразында «Кара ирбиш» бөлүктүң ыраажызы, «ТР-ниң дайынчы акы-дуңма» хөй-ниити организациязының волонтержу ротазының регионалдыг салбырының удуртукчузу Ачыты Нурзат шериг амыдырал дугайында школачыларга таныштырган. Оон аңгыда дайынчы оолдар тускай шериг операциязынга маадырлыы-биле амы-тынындан чарылган эжиниң авазынга ужуражып четкен.

Мира КОНГУЛ-ООЛ
5


Оценили 5 человек


Показать список поделившихся
401
Тыва Чазак
Тыва Чазак
сегодня в 10:33


Тываның энергетиктери Тожу кожуунче чырык дамчыдар шугум тудуунуң төлевилел-шинчилел ажылдарынче кирген

ТР-ниң Чазааның даргазының оралакчызы Уран-оол Ондар Сибирьниң магистральдыг электри четкизи энергетика компаниязының, Чаңгыс энергетика системазы федералдыг четки компаниязының (ПАО ФСК ЕЭС) филиалының төлээлери-биле,
Показать полностью...
1


Оценил 1 человек


Показать список поделившихся
152
Тыва Чазак
Тыва Чазак
вчера в 17:09


Владислав Ховалыг: ДОМ.РФ Тывага чиигелделиг ипотека операторун кииреринге белен

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг ДОМ.РФ-тиң чиңгине директору Виталий Мутко-биле ажыл-агыйжы ужуражылгазының үезинде, ийи таланың кады боттандырар инфраструктура төлевилелдерин болгаш өске-даа угланыышкыннарга кедизинде кады ажылдажылгазын чугаалажып көрген.
Показать полностью...
21


Оценил 21 человек

8
Показать список поделившихся
1K
Тыва Чазак
Тыва Чазак
вчера в 15:05
Владислав Ховалыг
.
Владислав Ховалыг
вчера в 13:52


Продуктивная встреча состоялась в ДОМ.РФ. С Виталием Леонтьевичем Мутко рассмотрели несколько важных вопросов. Это реализация региональной программы по льготной ипотеке и возможность получения финансирования через инфраструктурные облигации.

Мы продолжаем планомерно наращивать темпы жилищного строительства в Туве. Разработали несколько проектов комплексной застройки территорий. Ведём кропотливую проработку вопроса по льготному кредитованию с Минфином России (сегодня очередные обсуждения в ведомстве). Убедился, что ДОМ.РФ готов выступить оператором программы при положительном решении вопроса.


Оценили 0 человек


Показать список поделившихся
15
Тыва Чазак
Тыва Чазак
вчера в 14:55


Владислав Ховалыг Россияның иштики херектер сайыды Владимир Колокольцев-биле ужурашкан

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг РФ-тиң иштики херектер сайыды, полицияның генералы Владимир Колокольцев-биле ужуражып тура, республикада амгы байдалды, чыл дургузунда кылдынган ажылдарның үре-түңнелдерин, эрткен чылдың ноябрьда республикада ажылдаар кылдыр томуйлаткан регионнуң ИХЯ Сергей Кондрашов-биле кады ажылдажылгазының дугайында каксы чугаалаан.
Показать полностью...
2


Оценили 2 человека


Показать список поделившихся
244
Тыва Чазак
Тыва Чазак
вчера в 14:34


Тываның найысылалында хөй-ниити транспортунга «СберТройка» картаны ажыглалче киирген

Хөй-ниити транспортунга эптиин көргүскен транспорт картазын ам Тывада ажыглап эгелээн. Эрткен күзүн республика Чазаа биле “Ажаалга банкызы” ПАН-ның аразында ат салган дугуржулгазының бир пунктузу езугаар «СберТройка» орук төлевир системазын киирген. «Тройка» тыва карта ийи аңгы хевирде каастаттынган: классиктиг база Тыва Республикага аңгы.
Показать полностью...
1


Оценил 1 человек


Показать список поделившихся
233
Тыва Чазак
Тыва Чазак
вчера в 8:51


Тываның Баштыңы Виктория Абрамченко-биле ужурашкан

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг найысылал Москва хоорайже ажыл-чорукчу сургакчылаашкынының үезинде РФ-тиң Чазааның Даргазының оралакчызы Виктория Абрамченко-биле ужурашкаш, регионнуң комплекстиг социал-экономиктиг хөгжүлдезинге хамаарышкан айтырыгларны, бок аймаа-биле чоруттунар ажылдың реформазының хемчеглерин боттандырарын база казымал байлактар тывыжының адырында төлевилелдерни эгелээрин чугаалашкан.
Показать полностью...
10


Оценили 10 человек

1
Показать список поделившихся
719
Тыва Чазак
Тыва Чазак
31 янв в 16:39


Тывада Сибирь хөгжүлдезиниң чаа стратегиязының планнарын чаартыр

Эрткен неделяда Россия Федерациязының Чазааның бадылааны 2035 чылга чедир Сибирь федералдыг округтуң хөгжүлдезиниң чаа стратегиязын, регион Баштыңының берген даалгазы езугаар, чазак даргазының оралакчызы Владимир Донскихтиң удуртулгазы-биле Тываның сайыттар кабинеди шиңгээдип эгелээн.
Показать полностью...
17


Оценили 17 человек


Показать список поделившихся
932
Тыва Чазак
Тыва Чазак
31 янв в 15:02


2023 чылда Тываның агрокомплекс хөгжүлдезинче 1 млрд. ажыг рубль инвестицияны салыры планнаттынган

2023 чылда Тывага 13 көдээ ажыл-агый бүдүрүлгезин туткаш, ажыглалче киирер. Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем сайыды республика Баштыңы Владислав Ховалыгга бо чыл төнчүзүнге чедир боттандырар төлевилелдер даңзызын таныштырган. Ол медээден алырга, агроүлетпүр бүдүрерин ажыдарынче 1 млрд. 143 млн. рубль хемчээлдиг бюджет инвестицияларын киирер.
Показать полностью...
15


Оценили 15 человек

1
Показать список поделившихся
1K
к предыдущим записям
Расскажите о себе

Добавьте информацию о своём образовании и работе


Друзья онлайн254
Сайзана
Сайзаана
Гтрк
АэлитаОмак

Mira

Syldys

Аркадий


Подарки17


Подписки567

ШЫН
Правительство Республики Тыва

Официальная группа Правительства Республики Тыва
Администрация Дзун-Хемчикского кожууна РТ

Официальная страница администрации
Администрация Улуг-Хемского района
Администрация Пий-Хемского кожууна

Добро пожаловать на официальную новостную страницу Администрации Пий-Хемского кожууна


Видео91:00
Видео от ТуваМедиаГрупп
2,8K просмотров


2:52
Видео от Проекты Республики Тыва
364 просмотра


3:04:05
Live
60,3K просмотров


YouTube · 4:01
《鸿古尔》MV—哈布尔 标清 1 Конгар-оол Ондар – Коңгурей
14,6K просмотров


1:42
№ 7 - Тюлюш Кежиктиг (студент г.Томск) - Дыштанылга кежээзинде
11,1K просмотров


YouTube · 9:04
Bailak Mongush "Concerto for marimba and String orchestra" by Emmanuel Sejourne , part 1
170 просмотров


YouTube · 3:01
Bailak Mongush - Katamiya (Emmanuel Sejourne )
311 просмотров


0:36
I Международный молодежный форум "Интеллектуальное золото Евразии"
707 просмотров

Загрузить видео
Возврат к списку