Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Владислав Ховалыг: ДОМ.РФ Тывага чиигелделиг ипотека операторун кииреринге белен

Владислав Ховалыг: ДОМ.РФ Тывага чиигелделиг ипотека операторун кииреринге белен 01.02.2023

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг ДОМ.РФ-тиң чиңгине директору Виталий Мутко-биле ажыл-агыйжы ужуражылгазының үезинде, ийи таланың кады боттандырар инфраструктура төлевилелдерин болгаш өске-даа угланыышкыннарга кедизинде кады ажылдажылгазын чугаалажып көрген. ДОМ.РФ тускай ипотека программазының оператору болуп, Тыва Республиканың чурттакчыларынга 2 хуу чедир ставкалыг чээли-биле чаа тудугларда квартираларны садып алыр арганы бээр деп дугурушкан. Амгы үеде ындыг ставканы чүгле Ыраккы чөөн чүк федералдыг округтуң чурттакчылары ажыглап турар.
«ДОМ.РФ-ке үре-түңнелдиг ужуражылга болду. Виталий Леонтьевич Мутко-биле элээн каш чугула айтырыгларны көрдүвүс. Чиигелделиг ипотека-биле регион программазын боттандырып, инфраструктура облигациялары-биле акшаландырыышкынны алыр арга ол. Айтырыгны чедимчелиг шиирпирлээринге программа оператору болурунга ДОМ.РФ беленинге бүзүредим» - деп, Владислав Ховалыг ужуражылга соонда бодунуң блогунда бижээн.
Бөгүнгү ужуражылга — ыраккы чөөн чүк ипотеказы хевирлиг чиигелделиг чээли аргазын нептередиринге Тываның Баштыңының инициативазын дүргедедир ажылдың уланчызы-дыр. Эрткен күзүн, Федерация Чөвүлелинге федералдыг бюджет төлевилелиниң парламенти дыңнаашкыннарының үезинде, Владислав Ховалыг социал-экономиктиг хөгжүлдези чавыс деңнелдиг 10 регионга чиигелделиг ипотеканы киирерин саналдаан.
Владислав Ховалыг декабрьда, РФ-тиң саң-хөө сайыды Антон Силуанов-биле ужурашкаш, бодунуң инициативазын аңаа илереткен. Саң-хөө яамызынга ДОМ.РФ-тиң Тываның девискээринге чиигелделиг ипотека оператору болурунга белениниң дугайында чугааны база катап сайгарган.
Чиигелделиг ипотека программаларының оператору ДОМ.РФ республикада чедимчелиг ажылдап турарын демдеглезе чогуур: «Өг-бүле ипотеказы»/«Семейная ипотека», «Чиигелделиг ипотека»/«Льготная ипотека», «ИТ-Ипотека», хөй ажы-төлдүг өг-бүлелеринге ипотека төлевирин дуглаарынга 450 муң рубльдиң төлевири дээш, ону 3 муң ажыг өг-бүлелер ажыглаан.
«2026 чылга чедир Тывага 5 муң хире чаа квартираларны тудары планнаттынган. Мында кол чүүл - чуртталга байдалын экижидип алырын күзээн республиканың чурттакчылары, өг-бүле бюджединге эвээш чарыгдалдыг, таарымчалыг өртек-үне-биле чурттаар черни садып алыры. Бо үеде Тывада ипотеканың ортумак ставказы барык 9 хуу болза, чиигелделиг чаа программада – 2 хире хуу. Чүгле Ыраккы чөөн чүк ипотеказының күрүне деткимчези-биле ипотекага ындыг чиигелде бар. Программа киржикчилериниң өг-бүле бюджединге ол талазы-биле чарыгдал эң эвээш хууну ээлээр» - деп, Виталий Мутко демдеглээн.
Чаа регион ипотеказы 2024 чылдың июль 1-ге чедир ажылдаар. Республиканың чурттакчылары кандыг-даа тускай негелде чокка программаны ажыглап болур. Кайы-бир банкыга 6 млн рубль чедир түңге чээлини долдуруп болур.
Чаа инфраструктура тудуунга облигация механизмин ажыглаарын база чугаалашкан. ДОМ.РФ Каа-Хем суурда Преображенский микрорайонунуң девискээринге комплекстиг тудугларның суг чорудар улуг четкизин тудар төлевилелди база өөренип турар. Төлевилел боттаныышкыны 700 хире өг-бүлени чогуур инфраструктура-биле хандырар.Возврат к списку