Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Владислав Ховалыг Россияның иштики херектер сайыды Владимир Колокольцев-биле ужурашкан

Владислав Ховалыг Россияның иштики херектер сайыды Владимир Колокольцев-биле ужурашкан 01.02.2023

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг РФ-тиң иштики херектер сайыды, полицияның генералы Владимир Колокольцев-биле ужуражып тура, республикада амгы байдалды, чыл дургузунда кылдынган ажылдарның үре-түңнелдерин, эрткен чылдың ноябрьда республикада ажылдап келген регионнуң ИХЯ Сергей Кондрашов-биле кады ажылдажылгазының дугайында чугаалаан. Федералдыг ведомствонуң удуртукчузу регионнуң эрге-чагыргазы биле корум-чурум камгалакчыларның демниг ажылын үнелеп, кады күжениишкинниг ажылдың ачызында чедип алдынган эки үре-түңнелдерни демдеглээн.
Эрткен чылын бүрүткеттинген кем-херек үүлгедиишкиннериниң саны 22 хуу, кудумчуга база хөй-ниити черлеринге болган кем-херектер саны 11,5 хуу кызырылган. Чедип алдынган көргүзүглер – кады ажылдажылганың түңнели-дир деп, Тываның Баштыңы Колокольцевке бүзүреткен. Кем-херек үүлгедиишкиннерин кызырар планның анализинден көөрге, кем-херек үүлгедиишкиннериниң санын оон-даа эвээжедиринге курлавырлар бар деп, губернатор демдеглээн.
Владислав Ховалыг федералдыг яамының удуртукчузу-биле ужуражыр мурнунда, регионнуң ИХЯ база республика прокуратуразының түңнел коллегия хуралдарынга эрткен неделяда киришкен. Республика Баштыңы ведомстволарның аналитиктиг илеткелдерин дыңнааш, бодунуң саналдарын киирген.
2022 чылдың түңнелдери регионда оперативтиг байдал эки талаже өскерилгенин көргүскен. Тыва бүрүткеттинген кем-херектерни эвээжеткеш, аар, ортумак база аар эвес кем-херектерни эвээжеткени-биле Россияның регионнарындан ийиги черже үнген. Оон аңгыда, регион наркотиктер саарылгазы-биле харылзаалыг кем-херектерни, кадыкшылга кара өжегерээн хора чедирген кем-херектерни эвээжеткени-биле эки ажылдыг чээрби субъектиниң санынче кирген. Чурттакчы чоннуң 100 муң кижи санынга онааштыр кем-херектер санының шын чурагайы ажылды суларадырынга чылдак бербейн турар: республика чүгле Даг Алтайынга четпейн, эң мурнуку черде.
«Кайда кошкап турарын ниити байдалдан көрүп болур. Кем-херек үүлгедиишкининиң ниити саны кызырылган, аар херектер, оор чорук, орук озал-ондаа эвээжээн – деп, Владислав Ховалыг демдеглээн. – Ооң ындында дагын катап херек үүлгедир, элээдилерниң кем-херек үүлгедиишкини дээн эң чидиг айтырыглар тода илереп келген. Элээдилер болгаш аныяктарже кичээнгейни хаара тудар херек. Чурттакчы чоннуң 40 хуузун олар тургузуп турар. Кем-херек үүлгедикчилери “аныяксаан” дээринде, кижи кайгаар чүве чок. Ындыг болганда, кол күштерни аныяктарже, оларның кижизидилгезинче база хостуг үезинче угландырар. Дыка хөй элээдилер чаңгыс чазыгны кылыры, чижээ телефон оорлаптарга, ооң бүгү чуртталгазы будалы бээрин ожаавайн чоруур».
Регион Баштыңының бодалы-биле алырга, муниципалдыг тургузугларда, ылаңгыя ыраккы кожууннарда кем-херек үүлгедиишкиннериниң талазы-биле байдал корум-чурум камгалаар органнарда ажылдап турар ажылдакчыларның санындан дорт хамааржып турар. Губернатор кадрлар чедишпезиниң айтырыын соңгаарлатпайн шиитпирлээрин иштики херектер сайыды Контрашовтуң мурнунга тургузуп, штатты четчелээр тодаргай саналды киирген.
Владислав Ховалыг федералдыг ИХЯ дузазы херек өске-даа айтырыглар-биле чергелештир, Владимир Колокольцевтиң мурнунга тыва ведомствонуң хууда составын четчелээр айтырыгны база тургускан. «Регионнуң тускайлаңын билип, деткип чорууру дээш Владимир Александровичиге четтирдим» - деп, Тываның Баштыңы ужуражылга соонда бодунуң блогунга бижээн.
Ийи неделя эртерге, республика чазаанга корум-чурум үрээшкиннеринге база кем-херек үүлгедиишкиннеринге удур профилактика талазы-биле дүүштүрүлге хуралы болур. Губернатор эрткен коллегия хуралында корум-чурум камгалаар база социал адырның удуртукчуларынга айыткан санал-оналдарынга база түңнелдеринге хамаарыштыр кандыг ажылдар кылдынганын дыңнаар. «Ол ажылдың түңнелдери бистиң каттышкан хуралывыстың шиитпирлеринге дүгжүр ужурлуг» - деп, баштың түңнээш, чедип алдынган эки түңнелдерни быжыглап, оон-даа эки ажылдаар деп, бөгүн регионнуң мурнунда нарын болгаш харыысалгалыг сорулга салдынганын чугаалаан.


Возврат к списку