Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада Сибирь хөгжүлдезиниң чаа стратегиязының планнарын чаартыр

Тывада Сибирь хөгжүлдезиниң чаа стратегиязының планнарын чаартыр 31.01.2023

Эрткен неделяда Россия Федерациязының Чазааның бадылааны 2035 чылга чедир Сибирь федералдыг округтуң хөгжүлдезиниң чаа стратегиязын, регион Баштыңының берген даалгазы езугаар, чазак даргазының оралакчызы Владимир Донскихтиң удуртулгазы-биле Тываның сайыттар кабинеди шиңгээдип эгелээн. Сибирь регионнарынга турум экономиктиг өзүлдени хандырар, сибирьжилерниң амыдырал-чуртталгазының деңнелин болгаш шынарын бедидер ужурлуг санал-оналдарны документиже киирер кылдыр ажылдап кылгаш, төлевилел арга-хевирлерин доктаамал ажыглаар сорулганы салган.
«Сибирьниң социал-экономиктиг хөгжүлде стратегиязында барык шупту индустриалдыг кластерлерге Тыва бодунуң дугайында медээлээр ужурлуг, ол ышкаш чамдык туруштарга мурнакчы турушту ээлээр. Арга-арыг, металлдар, туризм, көдээ ажыл-агый болгаш өске-даа угланыышкыннарга» - деп, Владислав Ховалыг санап турар.
Ынчангаш адырлар яамыларынга база ведомстволарынга чаа стратегияны хынамчалыг өөренип көөр даалганы берген. Ооң-биле чергелештир Стратегияның угланыышкыннары-биле дүүшкек республиканың шупту социал-экономиктиг планнарын база орук карталарын чаартып, документ боттандырылгазының планынче киирер немелде саналдарны ажылдап эгелээр херек.
Россия Федерациязының Президентизиниң Сибирь федералдыг округда бүрүн эргелиг төлээзи Анатолий Серышев Сибирь девискээрлериниң удуртукчуларының мурнунга чогуур сорулгаларны тургускан. Ооң чугаалааны болза, бүгү Сибирь, ылаңгыя ооң регионнары курлавыр, бүдүрүлге, технологтуг база өөредилге аргаларын каттыштырган болгаш күштелдирген төлевилелдерни база регионнар аразының интеграция айтырыгларын дүрген ажылдап кылыр херек.
2035 чылга чедир Сибирь федералдыг округтуң социал-экономиктиг хөгжүлде стратегиязын үш чадага боттандырары көрдүнген. 2023 чылдан 2025 чылга чедир колдуунда белен инвестиция болгаш инфраструктура төлевилелдерин боттандырары көрдүнген. 2026 - 2030 чылдарда Сибирь федералдыг округтуң социал-экономиктиг хөгжүлдезин эде көөрүнче база катап онза кичээнгейни углаар. 2031 - 2035 чылдарда округтуң регионнары эде тургустунуп, бот-хандырылганың элээн бедик деңнелинче үнер ужурлуг.
2030 чылга чедир Стратегия боттандырылгазы-биле, 500 муң чаа ажылчын олуттарны тургузуп, 16 трлн рубль инвестицияларны хаара тударын РФ-тиң Чазаа дыңнаткан.
Стратегия боттанылгазынга кластерлиг арганы ажыглаары демдеглеттинген. Сес индустриалдыг кластерлер: арга-арыг, ыяш болбаазырадылгазы база арга-арыг химиязы, ак-демир болбаазырадылгазы, үнелиг металлдар, өңнүг болгаш ховар металлдар, туризм, көдээ ажыл-агый база аъш-чем үлетпүрү, нефть болгаш газ, хөмүр талазы-биле инвестиция төлевилелдерин боттандырары көрдүнген.
Кластерлер төлевилел күчүзүнче 2026 чылда кирер болза, а 2030-2035 чылдарда долу күжү-биле ажылдап эгелээр ужурлуг.


Возврат к списку