Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

2023 чылда Тываның агрокомплекс хөгжүлдезинче 1 млрд. ажыг рубль инвестицияны салыры планнаттынган

2023 чылда Тываның агрокомплекс хөгжүлдезинче 1 млрд. ажыг рубль инвестицияны салыры планнаттынган 31.01.2023

2023 чылда Тывага 13 көдээ ажыл-агый бүдүрүлгезин туткаш, ажыглалче киирер. Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем сайыды республика Баштыңы Владислав Ховалыгга бо чыл төнчүзүнге чедир боттандырар төлевилелдер даңзызын таныштырган. Ол медээден алырга, агроүлетпүр бүдүрерин ажыдарынче 1 млрд. 143 млн. рубль хемчээлдиг бюджет инвестицияларын киирер.
Сүт-бараан фермаларынче ол түңден 300 ажыг млн. рубльди аңгылаан. Чөөн-Хемчик база Барыын-Хемчик кожууннарда 100 баш малга улуг сүт-бараан фермаларын тудар. Улуг-Хем база Бии-Хем кожууннарга 50 молдургаларга биче ферманы ажыдары планнаттынган.
Сукпак суурда 1 муң тонна шыгжаар болгаш консервалаар цех тудуу дооступ турар. Александр Желтухинниң арат ажыл-агыйы тудугну кылып турар. Март айда чаа тудугну ажыглалче киирер.
Улуг-Хем кожууннуң Арыг-Үзүү суурда сайгарлыкчы Эрес Мандан-оол крупалар бүдүрер цехти ажылдадыр бодалдыг. Шакта-ла 200 кил крупаларны бүдүреринче шугумну санаан.
Сукпактан сайгарлыкчы Ольга Ширин эът болбаазырадыр бүдүрүлгезин калбартыр планныг. Эъттен чиг продуктулар бүдүрерин арат ажыл-агыйы чедиишкинниг шиңгээдип алган. Ам белен продукция – колбасалар болгаш консервалар бүдүрүлгезин элээн шиңгээдир планныг.
Эът болбаазырадыр адырда элээн каш төлевилелдер бар. Бай-Тайга, Улуг-Хем база Эрзин кожууннарга мал согар үлетпүр цегин тударын көрдүнген. Кызыл хоорайда база Кызыл кожуунга эът болбаазырадылгазанының комплекизин тударынга белеткел ажылдары эгелээн. Республиканың найысылалынга чылда-ла 360 тонна балык консервазы бүдүрер күчүлүг балык болбаазырадылгазының бүдүрүлгезин ажыдар.


Возврат к списку