Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Бо чылын Тываның чамдык чурттакчыларының бажыңнарынга 700 хире өрт медээчилерин салыр

Бо чылын Тываның чамдык чурттакчыларының бажыңнарынга 700 хире өрт медээчилерин салыр 31.01.2023

Россияның камгалакчылар эвилелиниң Дээди чөвүлелиниң даргазы Алексей Дударев-биле Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг ужуражып тура, бажыңнар өрттеринге база угарлыг газтан хоранналырынга удур профилактика ажылын чорударын чугаалашкан. Республиканың эрге-чагыргазы чурттаар черлерни өртке удур системалар-биле дериир регионда ажылды ам-даа күштелдирер. Ышталы бергенин дыңнадыр база кургаг чүүл-биле өжүрүптер боттары ажылдаар модульдарны ажыглаарының аргазын чазакта өөренип көрүп турарын губернатор дыңнаткан.
Амгы үеде Тывада «2021-2023 чылдарда Тыва Республикада хамаатыларны социал деткимче» күрүне программазы чурттакчы чоннуң чамдык бөлүктериниң квартираларынга автономнуг өрт дыңнадыкчыларын садып алыр акша-хөреңгини көрүп турар. Бир эвес ыш тыпты бээр болза, дыңнадыкчылар ыыткыр сигналды берип, удуп чыдар кижини безин оттуруптар.
Хөй ажы-төлдүг, эвээш орулгалыг өг-бүлелерге, шимчей албас болгаш чааскаан чурттап турар хамаатыларга, социал айыылдыг байдалда азы амыдыралдың берге байдалында таварышкан өг-бүлелерге, «Чаа сорук» база «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» күрүне программаларының киржикчилери өг-бүлелерге өртке удур системаларны халас салыр. 2021 чылда программа боттанылгазындан ниитизи-биле 113 муң рубль акша түңүнге 326 автономнуг өрт медээчилерин эптеп салган. «Камгалалдың оттурукчузу – өрт үезинде бир дугаарында оттуп келир» ачы-дуза акциязының үезинде чыгдынган акша-хөреңгиге 280 датчикти саткан.
Күрүне политиказының күүселдезин хайгаараар Тываның Күш-ажыл болгаш социал политика яамызы тус чер бот-башкарылга органнары-биле кады деткимчениң ол хевиринге хереглелдиг өг-бүлелер даңзызын бирги ээлчегде тургузар. 2023 чылда 696 ындыг өг-бүлеге өрт медээчилерин салырынга республика бюджединге 300 хире муң рубльди аңгылаар. Чаңгыс чер-чурттугларның хөй кезииниң айыыл чок чоруун күштелдирип, ажылды дүргедедири-биле, ачы-дуза акциязын ам база уламчылаар. Өнчүнүң кандыг-даа хевириниң организациялары база сагыш човангыр хамаатылар акцияга киржип болур.
Бир эвес акша-копеек-биле шыдаптар хамаатылар бар болза, боттары квартираларынга өрт медээчизин албан салып алырын республиканың камгалал албаны сүмелээн. Өрээлге ыш тыптып келгенин дораан эскерип каар датчиктиң өртээ 300-500 рубль болур. А угарлыг газты "чыттап" каар датчиктиң өртээ 2-3 муң рубль болур.


Возврат к списку