Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Хайыралыг бурганывыс

Хайыралыг бурганывыс 17.09.2013
Коммунистиг партияның езу-чурум үезинде эге чылдарында (Сталинчи хоойлунуң кадыг-берге, репрессия үези) эрги үениң езу-чаңчылдарын, шажын-чүдүлгени чок кылып узуткаанының түңнелинде бистиң Тывавыстың сарыг шажын-чүдүлгевисти хоруп каапкан.

Ам бо үе-шаг өскерлип, ажык-чарлыг үе келгени-биле шаандакы езу-чаңчылдарывыс, шажын-чүдүлгевис эглип келгенинге, чүдүлгелиг чонга кончуг-ла өөрүнчүг-дүр. Ылаңгыя бистиң төрээн Тывавыстың чонунга сарыг шажынывыс, езу-чаңчылдарывыс эглип келгенин солун-сеткүүлдерге-даа чырыдып, харын-даа ном-дептерни үндүрүп турар апарган.

Мен бо чоокку айларда шажын-чүдүлгеге хамаарылгалыг «Ыдык күштүг Будда бурган» аттыг ном-биле танышкаш, аажок-ла сонуургадым! Ындыг ном үндүрер дээрге, кончуг улуг патриотчу ажыл. Бо номнуң автору Валерий Ховалыгович Кара-оол, ооң чаш болгаш элээди чылдары Чаа-Хөл кожууннуң Кара-Тал суурга эрткен. Школаны эрги Чаа-Хөлге доозуп, Чаа-Хөл кожууннуң Булуң-Терек суурга күш-культура башкылап эгелээн. Ол школага өөренип тургаш-ла, спортка, күш-культурага кончуг хандыкшылдыг. Кыжын хаак маргылдаазынга школага чемпионнап-даа турган.

Бир-ле кончуг сонуургаар чери Чаа-Хөлдүң Сүме-Бели деп даг. Дагның белинде куйда Авыда Будда бурган саадап орар. Валерий Ховалыгович, Анай Балчыровна Кара-оолдарның эгелээшкини-биле 2011 чылдың март айда кезек кижи чыглып, «Авыда Будда бурганның оттуушкуну» деп ачы-буян фондузун тургусканнар. Ол фондунуң директорунга Эрес-оол Ховалыгович Меңниг-оолду соңгаан. Чонну чыып, фондунуң марафонун эрттирген. Чондан чыгдынган дузаламчы акша-көпеек-биле Сүме даанда чаа бурганны хоолгалап, суг четпес кезээнде кылдырткан. Бурунгу чылдарда Сүме даанда, ооң белинде, хүннээрек талазында, куй иштинде саадап орар Авыда Будда бурганның овур-хевири, Улуг-Хем улгадып, далай суу четпес, ам чон аңаа кажан-даа барып болур.

Бүдүн делегейде чүгле үш ындыг бурган бар. Оларның бирээзи Тыва Республиканың Чаа-Хөл кожууннуң Сүме-Бедии деп дагда саадап орар.

Аңаа хамаарыштыр Валерий Ховалыгович «Ыдык күш-түг Будда бурган» деп номну 2013 чылдың апрель айда үндүрген. Бо номда онзагай солун чүүлдерни демдеглеп биживес аргажок. Ында хөй кижилерниң саналдары, чамдык кижилерниң билбези, дыңнавааны эрте-бурунгу шагда чүүлдерни бижээни солун. Ындыгларга Мартын Түлүшович Сандай-оолдуң бижээн материалдары болгаш шүлүктери, «Тываның аныяктары» солуннуң редактору Мира Конгул-оолдуң, чогаалчы болгаш журналист Лидия Иргиттиң, журналист Уран Ондарның, «Авыда Будда бурганның оттуушкуну» деп ачы-буян фондунуң директору Эрес-оол Меңниг-оолдуң, Ульяна Бичелдейниң, Монгуш Кенин-Лопсанның, Б. Саган-оолдуң, А. Дугаржаптың, Тываның улустуң чогаалчызы Э. Мижиттиң, Б. Ондарның, Ч. Чонданның, Р. Люндуптуң, К. Успуннуң, Д. Комбунуң, О. Очуржаптың, Г. Мурыгинаның, М. Бадарчының, А. Даржааның, К. Дадар-оолдуң, Н. Танзының, Б-У. Драпааның, Б. Шөмбүлдүң, Х. Хертектиң дээш, өске-даа кижилерниң материалдары, шүлүктери, сактыышкыннары ша-жын-чүдүлгеге хамаарыштыр дыка солун болуп турар.

«Демниг сааскан теве тудуп чиир» дээр-ле болгай, «Хөйүм – хөйлең, чонум – чоорган» деп чүве бо-ла-дыр.

Бодунуң төрээн черинге оларның ынаан, бодунуң чуртун камгалап, магададып, мактап чоруурун, келир үениң бичии, аныяк салгалдарынга бистиң шажын-чүдүлгеге хамаарылгавысты ол ном херечилеп турар.

Валерий Ховалыгович биле Анай Балчыровна тыва чоннуң төлептиг төлээлери деп мен бодум хуумда демдеглээр мен. «Улуска — чонумга» деп ажыл кылып чоруур кижилер ховар. Оларга бистер деңнежир бис, демнежир бис, чоргаарланыр бис. Каң дег кадыкшылды, аас-кежикти болгаш ам-даа чедиишкиннерни күзедим, Валерий Ховалыгович, Анай Балчыровна!

Мартын Сандай-оолдуң номундан каш одуруглар-биле доостум:

Арай биче оолак чорааш,

Алаак кезип, хемге эштип,

Ала-Тейниң, Боош-Дагның

Арты, иштин кезээн боор сен.Кара чаңгыс Сүме даанда

Хая баары куйда саадаан

Кайгамчыктыг бурганывыс

Кажан шагда уттундурбас.Харааданчыг багай чүве

Калчаа далай көдүрлүрге,

Кайгамчыктыг бурганывыс

Катап база көзүлбейн баар.Хая-даштыг Сүме даанда

Кайгамчыктыг бурганывыс

Калчаа далай албазын дээш

Кады шупту дузалаалы.Сергей Даржаа.
Кызыл хоорай.

Возврат к списку