Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Дүжүт ажаалдазы - 2013

Дүжүт ажаалдазы - 2013 17.09.2013
Дүжүт ажаалдазының баштайгы хүннеринде-ле 320 гектар черден 394 тонна тараа ажаап алдынган. Ооң 287 тонназы — кызыл-тас, 80 тонназы — ак-тараа, 27 тонназы — сула. Бир гектардан ортумаа-биле 12,3 центнер, а «Пирогово» ажыл-агыйы 17,1 центнер дүжүттү ап турары эки көргүзүг.

Эрткен чылын ниитизи-биле 22,4 муң гектар шөлге тарылганы чоруткан болза, бо чылын ол хемчээлди 31,4 гектар чедир улгаттырган. Бир гектардан 8-10 центнер тараа, 115 центнер картофель, 100 центнер ногаа дүжү­дүн ажаап алыр боор деп, сайыттың бирги оралакчызы С. Ондар дыңнаткан.

Дүжүт ажаалдазы-биле чергелештир мал чеминиң белеткели чер-черлерде база кидин түлүк. 117924 га черде сигенни кескен. Планныг онаалданың 60 хуузу, азы 117522 тонна мал чеми белеткеттинген. Танды, Каа-Хем биле Бии-Хем кожууннарның ажыл-агыйлары планнарын доозарының кырында келген. Чөөн-Хемчик, Сүт-Хөл, Чеди-Хөл, Барыын-Хемчик кожууннарның сигенчилери ажылын шапкынчыткан. Сиген кезилдезиниң чугула кампаниязында 11 муң хире кижи хаара туттунган.


Возврат к списку