Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада Каа-Хем суурда спортчу-культура төвүнүң тудуун катап эгелээр

Тывада Каа-Хем суурда спортчу-культура төвүнүң тудуун катап эгелээр 26.01.2023

Тывада Каа-Хем суурда спортчу-культура төвүнүң тудуун катап эгелээр: республиканың Спорт яамызының удуртулгазы федералдыг бюджеттен ону акшаландырар акша-хөреңгини камгалап алган.
«Демография» национал төлевилелдиң «Спорт – амыдыралдың нормазы»/«Спорт – норма жизни» регион төлевилелиниң күүселдезинче ийи чыл иштинде 300 ажыг млн рубльди тускайлаанын спорт сайыдының оралакчызы Субудай Оюн дыңнаткан. 2023 чылда күш-культура болгаш спорт кичээлдеринге регион өнчүзүнде спортчу инфраструктура объектилерин тургузуп база эде чаартырынга 231 млн. 617 муң рубль субсидия көрдүнген, ооң 229 млн. 300 муңун федералдыг бюджеттен база 2 млн. 316 муңун республика бюджединден кады акшаландырар.
Субудай Оюннуң чугаазындан алырга, бо чылдың акша-хөреңгизин тудугнуң бодун доозарынче, а келир чылдыын - ынаар бүгү инженер четкизин кииреринче тускайлаар.
Ол ышкаш спортчу-культура төвүнге суг чыыр черни тударының айтырыы бо чылын шиитпирлеттинер: РФ-тиң Тудуг яамызы «Арыг суг»/«Чистая вода» төлевилели-биле спортчу төптү долгандыр туттунуп турар «Преображенский» микрорайонну төпчүткен суг хандырылгазы-биле хандырарынче 528 млн. 712 муң рубльди тускайлаан.
Спорт яамызы “кыраан” тудугну дүрген доозуп, спортчу-культура төвүн планнаан хуусаазында, тодаргайлаарга 2024 чылдың төнчүзүнде доозарынга ынанып турар. Тудугну доозарынга бо хүнде бир миллиард рубль херек. Төлевилелди өөренип көрген специалистер ону эвээжедир арга бар деп чүүлге келген, азы спортчу-культура объектизин долгандыр улуг чаагайжыдылгадан ойталаптар болза, төлевилел бюджедин элээн каш чүс миллионнарга кызырып, ооң дужаар үезин чоокшуладып ап болур.
Тывада онзагай объект –Каа-Хем суурга хөй талалыг ажыглаар улуг ареналыг спортчу-культура төвүн 2013 чылда тудуп эгелээнин сагындыраал. Эге дээрезинде спортчу-культура төвүн кады акшаландырылга керээзи-биле тударын планнаан турган, ындыг болзажок, республикада экономиктиг берге байдал база боттуң акша-хөреңгизи чок болганы-биле, 2015-2017 чылдарда тудуг ажылдарын тургузупкан, а дараазында чылдарда объектини дужаары каш-даа катап соңгаарлаттынган. РФ-тиң Чазааның айтыышкыны-биле, сөөлгү катап 2018 чылда тудугже эң хөй акша кирген, ынчан республика “Күш-культура болгаш спорттуң хөгжүлдези” күрүне программазындан 117 миллион ажыг рубльди алган.
Эрткен чылдың төнчүзүнде, Тываның Спорт яамызының командазы «Демография» национал төлевилелдиң «Спорт – амыдыралдың нормазы»/«Спорт – норма жизни» регион төлевилелиниң хемчеглерин күүседиринче спортчу төптүң тудуун акшаландырарын камгалап алган. Спорт яамызы спортчу-культура төвүнүң тудуун ол программаның ачызында доозуптарынга идегеп турар. Бөгүнде ол объектиге республиканың хереглели өскен, Тывада спорттуң массалыг хевирлеринге шөлдер шуут чедишпес болганындан, ол эң чугула херек.
Тываның байдалында ону тудуп доозарының тааржыр аргаларын тып киирер дээш, бөгүнде бистиң эксперттеривис өске регионнарда ындыг улуг төптерниң арга-дуржулгазын өөренип көрүп турар.
Регионнуң спортчу инфраструктуразының хөгжүлдезинче федералдыг бюджеттен хаара туткан акшаландырыышкынның хемчээли 2023 чылда канчаар-даа аажок өскен, эрткен чылга деңнээрге ол дөрт катап хөй, азы 347,3 млн рубль болганын демдеглезе чогуур.


Возврат к списку