Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тыва бөрү тывыжы дээш шаңнал акша төлевирин ам-даа уламчылаар

Тыва бөрү тывыжы дээш шаңнал акша төлевирин ам-даа уламчылаар 24.01.2023

2022 чылда бөрү бажын узуткааны дээш Тываның аңчыларынга 2 млн ажыг рубль акшаны төлээн. ТР-ниң дириг амытаннар делегейиниң объектилерин камгалаар күрүне комитеди республиканың мал ажыл-агыйларынга улуг каражаны чедирип турар кокай санын өйлээн кампанияның түңнелдерин дыңнаткан. Ведомствонуң дыңнатканы болза, эрткен чылын аңчылар 290 баш бөрүнү узуткаан, улуг бир бөрү дээш 8 муң, бөрзээ дээш 4 муң рубльдиң шаңнал акшазын алган.
Мөңгүн-Тайга, Улуг-Хем база Тожу кожууннарның аңчылары эң хөй кокайны узуткап, тергииннерниң санынче киргенин, республиканың аңныыр чериниң специалистери демдеглээн. Бөрү аглаашкынынче 500 ажыг аңчылар үнүп, 93 бригаданы тургускан.
Аңчылар чедиишкинниг болзажок, кокайлар саны эвээжевээн. Ол черлик араатанның дүрген өзүп-көвүдээринде-даа эвес, а кышкы үеде кожа регионнардан, чижээ, Моолдан хөй кокайларның кирип келири-биле ол тайылбырлаттынар. Сөөлгү каш чылдарда республика девискээринде кокайлар саны 1300-1500 башта доктаап, чогуур санындан 2 катап көвүдээн.
Араатаннарның халдаашкынындан Тываның малчыннары когарап, чылда-ла муң-муң баш мал-маганны ышкынып турар. Регионнуң көдээ ажыл-агыйынга чыл санында-ла 40-ден 70 млн рубльдиң каражазын чедирип турар. ТР-ниң Көдээ ажыл-агый яамызының санааны-биле алырга, 15 чыл дургузунда когаралдың түңү барык 1 млрд рубль четкен.
Ынчангаш республиканың эрге-чагыргазы бөрү аглааны дээш төлевирлерни ам-даа төлээр. 2023 чылда ооң хемчээли – улуг кокайга 8 муң, ооң бөрзээнге 4 муң рубль кылдыр арткан.


Возврат к списку