Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

«Спортту – бажыңнар чанынче» губернатор төлевилелди боттандырарынга 16 миллион 806 муң рубльди чарыгдаан

«Спортту – бажыңнар чанынче» губернатор төлевилелди боттандырарынга 16 миллион 806 муң рубльди чарыгдаан 17.09.2013
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң даалгазы-биле Тыва Республиканың Чазааның Даргазының бирги оралакчызы Шолбан-оол Иргит селектор хурал эрттиргеш, «Спортту – бажыңнар чанынче» губернатор төлевилелин боттандырарынга республикага 16 миллион 806 муң рубльди чарыгдаан дээрзин дыңнаткан. Аныяктар болгаш спорт сайыдының бирги оралакчызы Буян Биче-оолдуң дыңнатканы-биле алырга, бо чылдың сентябрь айның эгезинге чедир ниитизи-биле 240 спортчу шөлдерни туткан болгаш чаарткан. Оларның аразында хол бөмбүүнүң 65, баскетболдуң 28, бут бөмбүүнүң 25 шөлдери, Кызыл хоорайда болгаш Эрзин суурда скейт-парктар бар. Республиканың кожууннарында элээн каш оюннарны хары угда ойнап болур янзы-бүрү дериг-херекселдиг 14 спортчу шөлдер, 6 стадионнарны чаарткан болгаш туткан, 2 стадионну чаагайжыткан.
     Найысылалда бажыңнар чанында 27 чаа спортчу шөлдерни ажыглалче киирген. «Спортту – бажыңнар чанынче» губернатор төлевилелин амыдыралда боттандырып турары оолдар, уругларны болгаш улуг назынныг кижилерни спортка база күш-культурага хөйү-биле хаара тудар арганы бергенин селектор хуралдың киржикчилери онзагайлап демдеглээн. Бажыңнар чанында спорт шөлдеринге чайгы үеде янзы-бүрү маргылдааларны эрттирери көвүдээн. Чоогунда бажыңнарның уруг-дарыы аңаа ойнап тура, хан-дамырын болгаш мага-бодун чайгаар-ла сайзырадып ап турарлар. Олар бажыңнарының чанында спортчу шөлдүг болгаш, ырадыр ойнап чорбайн, машина-балгат озал-ондаанга таваржыры эвээжээн. Бажыңнар чанында спортчу шөлдерниң ажык-дүжүүн интернетте калбаа-биле эки деп үнелеп, оларга болгаш ында спортчу дериг-херекселдерге камныг болурунче кыйгырып турар.

«Спортту – бажыңнар чанынче» губернатор төлевилелин саң-хөөнүң үш дөзүнден акшаландырып келген. Республика бюджединден 10 миллион рубльди үндүрген. Ооң 9 миллион рубль хирезин Кызыл хоорайга, артканын Эрзин, Улуг-Хем, Өвүр, Сүт-Хөл дээш, өске-даа кожууннарга берген. Кожууннарда чоннуң дузаламчы акша-хөреңгизин бо төлевилелди боттандырарынга киириштирген. «Уругларга тоолду – спорт шөлчүгежин белекке бер!» деп ачы-буян концерттерин Улуг-Хем кожуунга эрттиргеш, 142 муң рубльди чыгган. Эрзин кожуунда спортту деткип чоруур шыдал-быралыг кижилер 1,2 миллион рубльди спорт шөлчүгештери тударынга чыып берген.

«Спортту – бажыңнар чанынче» губернатор төлевилели чоннуң төлевилели апарган, ооң деткиишкинин алган.

Возврат к списку