Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тыва импортту солуур продукция бүдүрер ажыл-чорудулга хевирлериниң даңзызын тургускан

Тыва импортту солуур продукция бүдүрер ажыл-чорудулга хевирлериниң даңзызын тургускан 24.01.2023

Тываның эрге-чагыргазы регионнуң бизнезинде импортту солуптар аргалыг экономика ажыл-чорудулгалыг хевирлерни тодараткан. Бо неделяда республика чазааның бадылааны даңзыда, ажыл-чорудулганың 28 угланыышкыны кирген.
Ук даңзыны ажылдап кылган ТР-ниң Эокномиктиг хөгжүлде болгаш үлетпүр яамызы, республика сайгарлыкчыларының санал-оналдарын болгаш инициативаларынга дяанып, ону тургусканын дыңнаткан. Ынаар Тывада мал ажыл-агый, бойдус байлаан, эм оъттар чыып база болбаазырадыр, ыяш белеткеп, ону болбаазырадыр чаңчылчаан ажыл-хевирлерден аңгыда, бүдүрүлге чорудуу кирген.
Тыва бизнес быжыг турупкан арга-хевирлерден аңгыда, ооң мурнунда даштыкыдан киир сөөрткен продукция колдап турган чаа шөлдерни шиңгээдир бодалдыг. Ооң мурнунда регионга шуут бүдүрбейн турган химиктиг бүдүмелдер, резин болгаш чуктан кылыглар, металлга хамаарышпас минералдыг продукция, автотранспорт чүүлдери, программа хандырылгазы, медээлер баазазы, информастыг курлавырлар болгаш өске-даа продуктулар бүдүрүлгезин эгелээр бодалдар болгаш саналдар бар.
Чамдык чаа угланыышкыннарда тодаргай төлевилелдер демдеглеттинген. 2022 чылда Тываның Чазаа «Русские вездеходы» компания-биле камгалакчылар, егерьлер, аңчылар, шериглерниң каяа-даа доктар чок чоруурунга «Пластун» универсалдыг транспорт платформазын бүдүрер заводту тудар талазы-биле дугуржулганы чарган турган. 2023 чылда төлевилелди боттандырып эгелээри планнаттынган.
Республика тургускан даңзы езугаар Россиядан үне берген даштыкы компанияларның барааннарын солуптар продукция бүдүрүкчүлеринге, азы ажыл-чорудулганың айыттынган ол хевирлеринде киржикчилерге чиигелделерни көргүзер. Республиканың чазаа боттарының бүдүрүлгелерин ажыдарынга чер участоктарын садыглажылга чокка, чижеглей кылган 1 рубль өртекке бээринге белен.


Возврат к списку