Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада «Россия почтазының» 5 көдээ салбырын 2023 чылда чаартыр

Тывада «Россия почтазының» 5 көдээ салбырын 2023 чылда чаартыр 19.01.2023

Эрткен чылын Тывада 8 почта салбырларын чогуур байдалга дүүштүр эде чаартырынга федералдыг бюджеттен 36 млн рубльди үндүрген. Россия почтазының Тывада удуртукчузу Владимир Ревенко, почта салбырларын эде чаартыр ажылдар 2023 чылда ам-даа уламчылаарын дыңнаткан. Республиканың суурларында 5-тен эвээш эвес салбырларны хаара тудары планнатынган, ындыг болзажок бо ай төнчүзүнде төнчү даңзы билдине бээр.
Ыраккы Чөөн чүк шуулганынга Россияның Президентизи Владимир Путин көдээ суурларда болгаш чедери берге черлерде почта салбырларын эде чаартыр чугааны чорудуп, даалганы бергенин сагыдыраал. Ол сорулганы боттандырар дээш “Россияның почтазы” АН-ның турум ажылдаарын арттырары-биле, федералдыг бюджеттен акша-хөреңгини тускайлаан. Программа боттаныышкынының бирги чылында, Почта 5 миллиард рубль акшаны алгаш, чурттуң 77 субъектизинде 1195 салбырны чаарткан.
Владимир Ревенко республиканың чазаанга, Дээди Хуралга база «Чаңгыс демниг Россия» партиязының тус черде салбырынга төлевилелдиң регионда боттанылгазынче онза кичээнгейи болгаш эки үре-түңнелди көргүзеринге салдарын чедирген билдилиг контролю дээш, четтиргенин илереткен.
«Амгы үеде Почтаның талазындан ук программаны күүседир ажылдар ам-даа уламчылаар. Кураторларның деткимчези-биле бистиң объектилерде ажылдарны үезинде боорда, шынарлыг доостувус» - деп, Ревенко чугаалаан.
ФПАЭ төлээлери программада кирген тудуг объектилериниң төлевилел документиациязынга күрүне экспертизазын чорудар хуусааны кызырар аргазын көөрүнге дузалажырын регион эрге-чагыргазындан дилээн. «Чаңгыс демниг Россияның» регион салбырының секретарының бирги оралакчызы Каң-оол Даваа почта салбырларын эде чаартыр программа Партияның Улусчу Програмазының мурнады боттандырар угланыышкыннарының бирээзи бооп турарын, ынчангаш почтачыларга бүгү-ле херек чүүлдер-биле деткимче көргүстүнерин чугаалаан. Ол ышкаш, бүгү ажыл чорудуунуң үезинде, киржикчилерге чогуур деткимчени көргүзер кылдыр Дээди Хуралдың депутаттарын эде чаарттыр салбырга-ла быжыглаар.


Возврат к списку