Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада Крещение байырлалынга сугже кирип, айыс алыр ёзулалга белеткел доозулган

Тывада Крещение байырлалынга сугже кирип, айыс алыр ёзулалга белеткел доозулган 18.01.2023

Православ шажын чүдүлгелиглерниң Крещение хүнүнде ыдыктаан сугга калбаа-биле сугга кирип, айыс алыры - чугула байырлалдарның бирээзи. Сөөлгү чылдарда коронавирус кызыгаарлаашкыннарындан республикага Крещениеде сугга массалыы-биле кирер ёзулал болбайн турганын сагындыраал. Ам бо чылын ук байырлалда хөй чүдүкчүлер келири чадапчок.
Январь 18 дүнезинде, баш бурунгаар белеткээн купельге суг ыдыктаар езулалды эрттирер. Кызыл хоорайда Вавилин ээтпээниң 5-ки база 6-гы километрлер аразында участокта сугда дошту оюп, тускай черни баш бурунгаар кылган. Айыыл чок чорук дүрүмнеринге дүүштүр доштуң кылыны 25 см-ден бичелевес ужурлуг. Россияның ОБЯ Тывада кол эргелелиниң биче хемчээлдиг суднолар талазы-биле күрүне инспекциязы төптүң начальнигиниң орлакчызы Аяс Ойдовтуң чугаазы-биле алырга, хемниң дожун специалистер хемчээген, Вавилин ээтпээнде шилиттинген участокта доштуң кылынын 90 см чедип турар, ынчангаш кижилерге айыыл чок.
Ужур-дүрүм эдерип, сугже киреринге эптиг кылдыр, чаданы туткан. Тыва Республиканың Чуртталга-коммунал ажыл-агыйы база Одалга болгаш энергетика яамыларының специалистери ёзулал эртер черниң чырык-биле хандырылгазын организастаар. Январь 18-тен 19 дүнезинде сугже кирип, айыс ап келгеннерниң айыыл чок чоруун хандырар дээш, дүрген дуза эмчилери, өрт-камгалал база хөй-ниити чурумун камгалаар ажылдакчылар, ТР-ниң Баштыныңы Администрация болгаш ТР-ниң Чазак Аппарадының харыысалгалыг специалистери дежурныйлаар.
Доштуг сугже кирери чүгле шуут кадык кижилерге ажыктыг болгаш кадыынга айыыл чок дээрзин эмчилер сагындырып тур. Бистиң ышкаш соок агаар-бойдус кижиниң мага-бодунга улуг стрессти болдурар болганда, ол ёзулалга чоорту белеткенгени дээре. Бичии уруглар, улгады берген кижилер, иштиг херээженнер, чүрек-дамыр база бестер системазы, тынар органнар, бүүректер, чүстер база хан базыышкыны аарыг кижилерниң сугже кирери күзенчиг эвес. Грипп, ОРВИ база Сovid-19-туң бичии-даа им-демдектери бар кижилерниң ынаар семээн ажыы чок – доштуг сугже киргеш, дегдирип болур. Оон аңгыда эзирик кижилерниң эштирин шуут хоруур. Соок сугже кирип, айыс алган соонда, изиг суксун аймаан ижер.
Январь 18-тен 19 дүнезинде Кызылда Воскресенск кафедралдыг хүрээге база Ыдыктыг Троицк хүрээзинге Бурганга улуг номнал өргүлүнүң соонда, сугну ыдыктап, айызаар. Шак-ла ындыг ёзулалдар Туранда ыдыктыг Владимир, Бүрен-Бай-Хаакта Николь, Сарыг-Септе Казань хүрээлеринге, Тоора-Хем суурда хемге болур.


Возврат к списку