Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның үндүрүг төлекчилери үндүрүглер төлээриниң чаа дүрүмнерин ажыглаар

Тываның үндүрүг төлекчилери үндүрүглер төлээриниң чаа дүрүмнерин ажыглаар 17.01.2023 2023 чылдың январь 1-ден эгелеп, Тывада 7 муң ажыг хуу сайгарлыкчылар база 3,5 муң юридиктиг черлер Үндүрүг Хоойлузунуң тургусканы үндүрүглер, дадывырлар база чыылдаларын чаңгыс үндүрүг счёдундан (ЕНС) кылдыр төлээр. Азы өскээр чугаалаарга, аңгы-аңгы үндүрүглерни чүгле ИНН база төлевир түңүн айтып, чаңгыс төлевир документизи-биле төлээр.
Үндүрүг төлекчизинге-ле – организацияларга, хуу сайгарлыкчыларга база кижиниң бодунга чаңгыс үндүрүг счёдун кандыг-даа билдириишкин чокка үндүрүг албаны боду-ла ажыткаш, ажылдадыр.
Чаңгыс үндүрүг счёдун ажытканы-биле, төлекчилер үндүрүглерин аңгылап, янзы-бүрү документилерде реквизиттерин хынап, чедир төлевээн азы ажыр төлеттине бергенин сайгаржып турбас. Ээлчег ёзугаар төлекчиниң хүлээлгелерин төлээринче чаңгыс счетта чыгдынган акшаларны үндүрүг органы боду хувааптар.
Бюджет системазының мурнунга үндүрүг төлекчизиниң хүлээлгезин күүседир хуусаазы чеде берген болза, чыгдынган түң-биле чаңгыс үндүрүг төлевирин төлээр арга тургустунганын Федералдыг үндүрүг албанының Тывада эргелели тайылбырлаан. Төлевирни, бирги ээлчегде, айыттынган хуусаада ооң дудаглалын дуглаарынче, оон амгы үениң төлевирлерин, хөөлерин, хууларын, торгаалдарын төлээринче угландырар.
Чаңгыс үндүрүг счёдунуң төлевирин Федералдыг казначействонуң Тула облазының эргелелинде ажыткан аңгы казначей счёдунче, Федералдыг үндүрүг албанының регионнар аразының инспекциязында реквизиттерже өрелер башкарарынга - Федералдыг үндүрүг албанының чаңгыс аай төлевирлерин төлээринге база шак-ла ындыг реквизитти айыткан. Шупту российжи үндүрүг төлекчилери база Тыва Республиканың үндүрүг төлекчилери 2023 чылдың январь 1-ден Туланың чаңгыс аай реквизиттерин төлевир документилеринге айтыр.
База бир чугула чүүл – үндүрүглер төлээриниң чаңгыс хуусаазын тургусканы үндүрүг  төлевириниң календарын бөдүүнчүдер. Ай санының 25-тиң хүнүн - отчет дужаарының чаңгыс аай хуусаазы, а 28-тиң хүнүн - үндүрүглер төлээриниң чаңгыс хуусаазы кылдыр бадылаан. Хуу кижилерге эт-хөреңги үндүрүглерин төлээриниң хуусаазы декабрь 1-ге чедир кылдыр хевээр арткан.
Чаңгыс үндүрүг счёду – үндүрүглер талазы-биле  хүлээлгелер күүседир чаа арга боорда, бюджет системазы-биле кады ажылдажылга чорудуун бөдүүнчүткен сервис болур. Ол счёт электроннуг кошелёк-биле дөмей, ынаар Россияның федералдыг үндүрүг албанының сайтызында үндүрүг төлекчизиниң хууда кабинеди таварыштыр кирер. Хууда кабинетти ажыглаары - үндүрүг төлекчизинге ажыктыг. Счётту төлевир документизи азы банк картазы-биле төлеп; үндүрүг хүлээлгелериниң аайы-биле ам төлээр чаңгыс үндүрүг счёдунуң байдалының дугайында көрүп, хүлээлгелериниң аайы-биле өрелериниң дугайында тодаргай информацияны ап болур. База ол ышкаш хууда кабинеттен чаңгыс үндүрүг счёдунуң сальдозунуң, хүлээлгелер күүселдезиниң дугайында справканы, хуусаазын соңгаарладырынга, үзүктеп төлээринге дээш, билдириишкинни киирер арга бар.
Россияның федералдыг үндүрүг албанының сайтызында “Чаңгыс үндүрүг счёду” промоарындан https://www.nalog.gov.ru/rn17/ens/ албан төлээр төлевирлер учёдунуң чаа чурумунда шупту нарын ылгалдарын сайгарып көрүп болур.

Возврат к списку