Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның эрге-чагыргазы «ДОМ.РФ» күрүне компаниязы-биле кады хөлезилээр чуртталга тудуун хөгжүдер

Тываның эрге-чагыргазы «ДОМ.РФ» күрүне компаниязы-биле кады хөлезилээр чуртталга тудуун хөгжүдер 13.01.2023

Тывада бажың хөлезилээр база автомобиль тургузар ажылдыг организацияларны эт-хөреңги үндүрүүнден хостаан. ТР-ниң Тудуг яамызының белеткээни «Организацияларның өнчү-хөреңгизинге үндүрүг дугайында» регион хоойлузунче бажыңнар хөлезилээр операторларга ындыг чиигелдени киирер дугайында доктаалын республиканың Чазаа бадылаан. 2020 чылда республика чазаа биле «ДОМ.РФ» акционерлиг ниитилелдиң чарганы дугуржулганы боттандырып, ындыг шиитпирни хүлээп алганын документ кылыкчылары тайылбырлаан.
«ДОМ.РФ» күрүне компаниязынга чиигелде Тывага арендалаар шынарлыг чуртталга фондузун тургузуп, ону депшилгелиг рынокка организастаар шенелде төлевилелди ажылдадырын хандырар. Компанияның база ТР-ниң Тудуг яамызының специалистериниң баш бурунгаар медээзи-биле алырга, бөгүнде регионнуң чүгле күрүне болгаш муниципалдыг албан черлеринде боттарының чурттаар бажың чок болгаш ону хөлезилеп чурттап турар 600 ажыг ажылдакчы бар. А херек кырында хөлезиде дужаап турар квартираларның саны оон каш катап хөй.
ДОМ.РФ компания 2023 чылдан эгелеп Тываның чаа тудугларындан 6 муң хире дөрбелчин метр ниити шөлдүг 120 квартираны садып алыр планныг. Ооң тудуунче чижеглей санаарга, 500 млн рубль инвестицияны киирер. Аренда фондузунда квартиралар чурттакчыларны хүлээп алырынга бүрүнү-биле белен – амгы үениң негелделеринге дүүштүр шеверлээн, чаа эт-септи болгаш ажыглал техниказын салган болур.
Аренда бажыңнарында өске-даа сервистерни көрген – администратор таварыштыр слесарьны азы электрикти кыйгырары дээн ышкаш. Инвесторларга, тудугжуларга база операторларга чиигелде байдалдарын кииргенинден, организациялардан хөлезиге алыр квартираларның төлевири бо хүнде хуу кижилерниң дужаап турар бажыңнарынга көөрде, чиик болур.
Төлевилелдиң авторлары арендалаар бажыңнар рыногунда чижилге улгадырындан, дээштиг саналдар тыптып келиринге бүзүреп турар. Ындыг чурттаар черниң бары республиканың кожуунарындан, өске регионнардан мергежилдиг ажылдакчыларны хаара турар арганы бүдүрүлгелерге база организацияларга бээр.
ДОМ.РФ коммерциялыг, корпоративтиг, чамдык хамаатыларга чиигелделиг база студентилерге дээш, арендалаар амгы үении-биле туткан бажыңнарының элээн каш хевирлерин регионнарда сайзырадып турарын сагындыраал. Хөгжүлде институдунуң портфелинде —Россияның элээн регионнарындан, Тывадан база, 16 төлевилел кирген. Компания 2022 чылда транспорт аргыжылгазы чедингир болгаш сайзыраңгай инфраструктуралыг чуртталга комплекстеринде, амгы үении-биле шеверлеп, эт-сеп болгаш техника-биле чүмнээн, 488,5 муң дөреблчин метр ниити шөлдүг 9,68 муң квартира болгаш апартаментилерни тударын акшаландырган.
ДОМ.РФ ооң мурнунда ТываныСибирь федералдыг округда чаңгыс аай ипотека программазының беш шенелде киржикчилериниң санынче киирген. Ол программа чамдык бөлүктүң хамаатыларынга ипотеканың чедингирин бедидип, чурттаар оран-сава чээлизин алырынга чиигелде программазын күрүне деткимчези-биле боттандырар банкылар санын көвүдедиринче угланган.


Возврат к списку