Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада Регионнуң экспорт стандартын киирген

Тывада Регионнуң экспорт стандартын киирген 12.01.2023

«Делегей кооперациязы болгаш экспорт» национал төлевилел-биле экспортче угланган бизнести деткиир регионнуң экспорт стандарты 2.0. системаның аргаларын Тывада идепкейлиг ажыглап эгелээн. Россияның болгаш делегейниң шылгараңгай арга-дуржулгаларынга даянгаш, экспорт хүрээлелиниң институдун сайзыраңгайжыдар сорулгалыг эксперттерниң ажылдап кылганы чаа төлевилелди боттандырарын регионнар 2019 чылда-ла боттарының девискээрлеринге шенеп эгелээн. 2024 чылга чедир чаа механизмни ажылдадып эгелээр ужурлуг он субъектиниң аразындан Тыва эрткен чылын ол ажылды эгелээш, бөгүнде ону боттандырары-биле бедик темпини көргүскен.

Тыва стандарттың арга-хевирлерин киирериниң регионга тургускан хуусаазын мурнап, 15 аргаларның үжүнде бөлүк хемчеглерни 100 хуу күүедип, ам 4 арга-хевирлерни доозарының кырында келгенин, Россияның экспорт төвүнүң регион программаларын дүүштүрер директору Олег Радионов демдеглээн.
Декабрь төнчүзүнде болуп эрткен хуралда, республика Баштыңының чанында Дүүштүрүлге чөвүлелиниң чаарттынган Эксперт чөвүлелиниң составынче Олег Радионов кирген. Ол ышкаш Иркутск хоорайда «Россияның экспорт төвү» АН-ның тускайлаттынган төлээ чериниң удуртукчузу Яна Станевич база Тываның даштыкы-биле экономиктиг ажыл-чорудулгазының киржикчилери болур бизнес төлээлери чөвүлелдиң кежигүннери болганнар. Экспорт чөвүлели республикада эксперт ажыл-чорудулгазынга регионнуң платформа стандарты-биле тургустунган арга-хевирлерниң бирээзи болурун, ТР-ниң Даштыкы-биле экономиктиг харылзаа агентилели тайылбырлаан.

Чугула ажыл-херектерниң шуптузунуң күүселдезин чедип алыр дээш экспортту хөгжүдер удуртулга командазын тургузуп, Россияның экспорт төвүнүң Экспорт школазынга бо чылын өөреткеш, 2030 чылга чедир Тыва Республикада экспортту хөгжүдер талазы-биле регион программазының төлевилелин ажылдап кылыр. Амдыызында чүгле тос бүдүрүлге болгаш сайгарлыкчылар кирген регионнуң экспертёрлар баазазын тургускаш, Россияның экспорт төвүнче киирген. Регион стандартының концепциязы регионда экспортче угланган бизнес төлээлериниң санын база экспортту деткээн шынарлыг инфраструктураны хевирлээнинден экспорттуң хемчээлин көвүдедип, экспорт ажыл-чорудулгазының хөгжүлдезинче эрге-чагырга органнарын болгаш бизнес ниитилежилге төлээлерин хаара тудар.

Регион эрге-чагыргазы даштыкы рынокче тус чер бүдүрүкчүлериниң агроүлетпүр комплекизиниң продукциязын саарары - мурнады боттандырар угланыышкынныг ажыл болур деп демдеглээн. Ол ышкаш үнүүшкүннүг туризмни, үлетпүр экспортун, чурттар аразының логистикаказын база аңгы көрген. Колдуунда Моол, Кыдат, Казахстан, Кыргызстан база Белоруссия-биле экономиктиг кады ажылдажылга чоруттунар.

Каттышкан хурал үезинде, делегей чергелиг хемчеглер планын база 2023 чылда садыглажылганың партнерлары болур кол чурттарның даштыкы рыногунда Тыва Республиканың киржилгезин бадылаан. А Россияның экспорт төвүнүң Иркутскыда төлээ чериниң удуртукчузу Яна Станевич Россияның экспорт төвүнүң саң-хөө болгаш саң-хөөге хамаарышпас күрүне деткимчезиниң хемчеглери-биле Тываның даштыкы экономиктиг ажыл-чорудулгазын хуралдың киржикчилеринге таныштырган. Ол ышкаш ТР-ниң экспорт деткиир төвүнүң база регионнуң Садыг-үлетпүр палатазының төлээлери-биле ажылчын ужуражылга база эрткен.


Возврат к списку