Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывадан шериг албанныгларга дуза көргүзер чаңгыс аай штаб Шагаа бүдүүзүнүң дузаламчы белектерин чыып эгелээн

Тывадан шериг албанныгларга дуза көргүзер чаңгыс аай штаб Шагаа бүдүүзүнүң дузаламчы белектерин чыып эгелээн 12.01.2023

Тускай шериг операциязында киржип турар шериг албанныгларга дуза көргүзер республиканың каттышкан штавының кежигүннери ээлчеглиг хуралын эрттирген. Тыва чоннуң Чаа чылы – Шагаа бүдүүзүнде, Тывадан чорудар ачы-буян дузаламчызынга дайынчыларның адынга белектерни, техниктиг дериг-херекселдерни, бирги хереглелдиң база тускай хепти чыыр шиитпирни штаб кежигүннери үндүрген. Ай санаашкыны-биле санаарга, бо чылын байырлал февраль 21-де болур, ынчангаш орук-суурну санавышаан, февраль 10-га чедир гуманитарлыг дузаламчыны чыыр.
Бо удаада адрестиг посылкаларны база үр үеде үрелбес аъш-чем аймаан күзелдиг кижилерден чыырын шиитпирлээн. Тыва далган, боорзак, быжырган далган, курут дээн ышкаш чемнер - Шагаа бүдүүзүнде дыка эки белек. Малчыннарның арга-шинээн, агаар-бойдусту көрүп, эътти база катап чорудар арганы көрүп турар.
Дайынчыларның чоок кижилеринден, төрел-дөргүлүнден адрестиг посылкаларга дайынчының албан-хүлээлге эрттирип турар адрезин база кезээн чиге тодаргай айтыр. Ол ышкаш посылканы чорудуп турар улус ында чүү кирип турарын айтыр. Организациялар болгаш энерел сеткилдиг чоннуң дузаламчызын, шупту посылкаларны, ооң мурнунда ышкаш, тускай дептерге демдеглээр.
Республика штавының күжү-биле «Деткимче»/«Содействие» фондузунда чыгдынган акша-хөреңгиге бирги хереглел чүүлдерин: хууда арыг-силиг херекселдерин, идик-хептерни, тускай хептер база дериг-херекселдерни, ол ышкаш тактиктиг техника дериг-херекселдер комплектилерин чыып, шоодайлаар. 55-ки мотоадыгжы бригаданың удуртулгазы база дайынчыларның боттары-биле ээлчеглиг чугааны кылган соонда, чыгдынган шоодайларның составын база чугула техниктиг дериг-херекселдерниң даңзызын чаартып кылыр.
Чурттакчы чон, организациялар база коммерциялыг тургузуглар аъш-чем болгаш техниктиг дериг-херекселдерниң бодундан аңгыда, аар өртектиг дериишкиннер база шериглерге тускай хептер садып алыр кылдыр тускай ажыткан «Деткимче»/«Содействие» фондузунче акша-көпеекти чорудуп болур.
Шериг албанныгларга база оларның өг-бүлелеринге дуза көргүзер талазы-биле республиканың каттышкан штавы дараазында адресте ажылдап турарын сагындыраал: Кызыл хоорай, Кочетов кудумчузу, б.155, «изиг шугум» телефону 8-394-222-17-44.


Возврат к списку