Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы регионнуң чурагайлыг шилчилге стратегиязын бадылаан

Тываның Баштыңы регионнуң чурагайлыг шилчилге стратегиязын бадылаан 11.01.2023

Амыдыралдың болгаш ажыл-чорудулганың кол адырларын чурагайжыдар бүгү-российжи план чорудуу-биле, экономика, социал адырның кол кезектерин база күрүне эргелеп-башкарылгазын чурагайже шилчидериниң регион стратегиязы бадылаттынган. Республика Баштыңы Владислав Ховалыг чазактың чогуур шиитпиринге атты салган.
Чурагай технологияларынче шилчилге бүдүрүлгелерниң болгаш бүдүрүкчү күштүң, социал адыр албан черлериниң база күрүне эргелеп-башкарылга органнарының ажылының шынарын бедидер. Оларны бүгү адырларга ажыглап эгелээри, чурттакчы чонга болгаш бизнеске ачы-дузаларның чедингирин хандырып, ооң түңнелинде – чурттакчы чоннуң амыдырал-чуртталгазының шынарын экижидер.
Республиканың эрге-чагыргазы чурагай технологияларынче шилчиир 15 адырны база угланыышкыннарны тодараткан. Кадык камгалал, өөредилге, үлетпүр, тудуг, садыглаашкын база сайгарлыкчы чорук, хоорай ажыл-агыйы, транспорт, энергетика, күрүне эргелеп-башкарылгазы, экология болгаш чер иштиниң байлактарының ажыглалы, социал адыр, күш-культура болгаш спорт, хөй-ниитиниң болгаш информацияның айыыл чок чоруу, кадрлар белеткелинге чаартылгалар болур.
Стратегияда айыттынган хемчеглер школалардан эгелээш, хөй-ниити транспорту база ЧКА, янзы-бүрү информастыг системаны чаңгыс четкиже каттыштырары дээн ышкаш, ажыл-чорудулганың шупту адырларынга аңгы-аңгы чурагай сервистерин тургузуп, школаларны амгы үениң дериг-херекселдери-биле чепсеглеп, хөй кижилер хаара туттунган социал ужур-уткалыг ачы-дузаларны электроннуг хевирже шилчидер талазы-биле бүдүн бөлүк айтырыгларны шиитпирлээр.
Чижээ, деткимче хемчеглерин көргүзерде, кандыг-бир бижик дээш чогуур албан черлеринче хамаатыларны чорутпайн, ол дораан хүлээп ап, социал дузаны харыысалгалыг көргүзүптер системаны ажылдап кылыр. Азы “Пассажирниң ногаан чурагайлыг коридору” төлевилел кижи бүрүзүнге чурт иштинге саазын документилер болгаш акша чок чоруур болгаш, көрдүнген шупту чиигелделерни ала-чайгаар ажыглаар арганы бээр.
Владислав Ховалыг документини тайылбырлап тура, регионнуң тускайлаңын өөренип көрбүшаан, республиканың чурагайже шилчилге стратегиязын ажылдап кылганын демдеглээн. Ылаңгыя, бөгүнде Тываның чурттакчы чонунуң үштен хөй кезиин тургузуп турар аныяктарга дыка хөй аргалар ажыттынар. Республиканы чурагайжыдар айтырыгларны амгы үении-биле ниитилелдиң чугула негелделерин өөренип тургаш, эки темп-биле шиитпирээри – стратегияның үндезини деп көрүп турар.
Республиканың чурагайже шилчилге стратегиязын 2024 чылга чедир санаан, ындыг болзажок ооң төлевилелдерин үр хуусаада, 10 чылда боттандырарын санаан. Чазак чылдың-на чедип алган үре-түңнелдерни көрүп, планны эде тургузар.


Возврат к списку