Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Болат Ооржак - чонунуң төлептиг оглу

Болат Ооржак - чонунуң төлептиг оглу 13.09.2013
Болат Ооржак 1978 чылдың июнь 7-де Кызылга Тывада база ат-сураглыг улустуң — Россия Федерациязының болгаш Тыва Республиканың алдарлыг башкызы Хүрең Бораевна (ол элээн каш чыл мурнунда мөчээн) болгаш билдингир спортчу, тыва хүрештиң шинчилекчизи, Тыва Республиканың алдарлыг ажылдакчызы, педагогика эртемнериниң кандидады Сергей Ынаажыкович Ооржактарның өг-бүлезинге төрүттүнген.

Болат бичиизинде-ле хамык ажыл-херектиң мурнунга баар оол чораан. Спортка ол хандыкшылдыг, шыдыраага республиказының ат-алдарын аңгы-аңгы черлерге болгулаан маргылдааларга камгалап, дөрт класска тургаш-ла бүгү Россияны кезип каапкан. Ол ышкаш математикага тергииннерниң бирээзи турган, Тыва Республиканың лицейиниң башкыларының идегели болуп келген.

Москваның күрүне университединиң англи дыл талазы-биле конкурузунга ол киришкеш, «беш» деп демдекти кыйгырыг демдээ-биле кады алган кара чаңгыс кижи ол болган, ооң соонда Тываның чурттакчыларындан эң бир дугаарында Америкаже барып, АКШ-та Урбан хоорайга колледжти чедиишкинниг дооскан кижи база ол. Колледжти дооскан соонда башкыларның болгаш шыдыраачыларның манавааны чүүлүн кылып, Москвада күрүнениң делегей харылзааларының институдунче (МГИМО) кирип алган.

МГИМО-ну, ооң соонда Дипломаттар Академиязын дооскан соонда ол даштыкы дөрт дылды: англи, португал, испан, немец дылдар билир кижи болган. Аңаа немей ооң орус дылга арыг чугаалаарын, тыва дылын тергиин эки билирин база демдеглээр апаар. Ооң-биле тывалап чугаалажып орарга, уттундуруп бар чыткан эрги сөстерни безин езулуг херек черинге дыка эптиг ажыглай кааптары кайгамчык чораан.

Дипломатия албанынга ол Даштыкы херектер яамызының Төп аппарадының референтизинден эгелээш, Россияның Бразилияда элчин чериниң бирги секретарынга болгаш ДХЯ-ның Латин-Америка департаментизиниң килдис начальнигинге чедир депшип ажылдаан. Күрүнелер, чазактар, яамылар удуртукчуларының деңнелинге кылыр чугаалажыышкыннарның бөлүк документилериниң белеткелин хандырып, ооң эксперти болуп киржип келген. Садыг-экономиктиг болгаш эртем-техниктиг кады ажылдажылга талазы-биле чазактар аразының комиссиязының составынга база кирип турган. 2008-2009 чылдарда кады ажылдажылганың Шанхай организациязынга (ШОС) Россия Федерациязының төлээлежилгезин белеткээринге болгаш хандырарынга, ШОС-туң кежигүннери чурттарның баштыңнарының чөвүлел хуралының хемчеглерин эрттиреринге, БРИК-тиң, «Сестиң бөлүүнүң», «Чээрбиниң бөлүүнүң» саммиттерин, Ангола Республиканың иштики херектер сайыды-биле чугаалажыышкыннарын боттандырарынга идепкейлиг киржилгези дээш чурттуң удуртулгазының өөрүп четтириишкинин база чаалап ап келген. Ол дыка улуг үнелел болур.

2011 чылдан бээр ол немец «МЕТРО АГ» компанияның төлээ черинге ажылдавышаан, Россияның улус ажыл-агый болгаш күрүне албанының академиязының «Инвестициялар болгаш инновациялар эргелели» мергежилге өөренип турган, ону 2012 чылда тергиин эки дооскан. Компанияны аңгы-аңгы эксперт бөлүктеринге болгаш бизнес-ассоциацияларга төлээлеп турган, ында РФ-тиң Чазааның Даргазының чанында Даштыкы инвестициялар талазы-биле консультация чөвүлели, Стратегтиг инициативалар агентилели, Европа бизнезиниң агентилели, Американың садыг палатазы база кирип турар.

Болат өг-бүлезинге ынак, өөнүң иштиниң сагыш човангыр, харыысалгалыг, шынчы эжи, ийи кыс уруунуң кайгамчык ачазы чораан. Ону таныыр, билир кижилерниң сагыш-сеткилинге эки сеткилдиг, эвилең-ээлдек, угаан-сарыылдыг, чараш, хөглүг, арыг-силиг, бүзүрелдиг, кижиге чаагай көрүштүг кижи болуп кезээде артар.

Россияның төлептиг оглу, Тывазының чоргааралы болуп чораан аныяк кижиниң амыдыралдан эрте чорупканы дыка-ла хомуданчыг, кымның-даа сагыш-сеткилинге аар дээри чугаажок.


Возврат к списку