Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Чаа чыл бүдүүзүнде Тываның Баштыңы ажылынга шылгараан чаңгыс чер-чурттугларынга күрүне шаңналдарын тывыскан

Чаа чыл бүдүүзүнде Тываның Баштыңы ажылынга шылгараан чаңгыс чер-чурттугларынга күрүне шаңналдарын тывыскан 29.12.2022

Республиканың Национал театрынга, Чаа чыл бүдүүзүнде, күрүне шаңналдарын тыпсыр ёзулал болуп эрткен. Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг регионнуң хөгүжүлдезинге улуг үлүүн кииргеш шылгараан 33 чаңгыс чер-чурттугларынга Россия Федерациязы биле Тыва Республиканың күрүне шаңналдарын тыпсып, оларның кызымак күш-ажылы дээш сеткилинден өөрүп четтиргенин илереткен.

Шылгараңгай болгаш эрес-дидим чоруктуң демдээ апарган шериг албанныглар, коллегаларга шыдаар шаа-биле дузаны көргүзер дээш дайынчы хөделиишкиннер зоназынче чүрээниң кыйгызы-биле чорааш келген эмчилер, дайынчыларывыска дуза чыышкан волонтерлар база эки турачылар өөрүп четтириишкинниң сөстерин база изиг адыш часкаашкыннарын алган. Артистер, башкылар, эмчилер, тудугжулар, көдээ ажыл-агый бүдүрүкчүлерин, маадыр иелерни, Россия болгаш делегей чергелиг маргылдааларга тиилээн аныяктарны шаңнап-мактаан.

Тываның Баштыңы чаңгыс чер-чурттугларының чедиишкиннеринге чүден артык өөрүп турарын, чаа үнүп олурар 2023 чылда күзээн күзелдери бүдүп, бүгү-ле бергелерни ажып, эки дээн идегээшкиннери амыдыралга боттанырын ында келген кижилерге база Тываның шупту чурттакчыларынга күзээн.

"2022 чыл бистиң чуртувуска төөгүлүг чыл болган – деп, Тываның Баштыңы чыылганнарга чугаалаан. – Бистиң аравыста хүлээлгези чүден артык күштүг, эрес-дидим, езулуг Маадырлар чурттап чоруурунга бүзүредивис. Боттарының амыдыралчы чедиишкиннери, төрээн чериниң чечектелиишкини дээш чурттап, ажылдап чоруур, аныяк өг-бүлелерге ёзулуг үлегер болган ажыл-ишчилерни онза демдеглеп эгелээн бис”.

«Россия Федерациязының өөредилге адырының хүндүлүг ажылдакчызы» атты Кызылдың 36 дугаарлыг «Найырал» уруглар садының кижизидикчи башкызы Валентина Бирекеевна Лапкарга тывыскан. Тыва Республиканың «Бай-Тал» күрүнениң унитарлыг бүдүрүлгезиниң “Кара-Хөл” сарлык бригадазының кадарчызы Александр Сагдыевич Кужугет «Россия Федерациязының көдээ ажыл-агыйының алдарлыг ажылдакчызы» атка төлептиг болган. 

«Восток» кызыгаарлаттынган харыысалгалыг ниитилелдиң чиңгине директору Сергей Васильевич Уюсовка Россия Федерациязының Президентизиниң Хүндүлел бижиин тывыскан.

А.Б. Чыргал-оол аттыг  Кызылдың уран чүүл колледжизиниң башкызы Андрей Айрандивиевич Хомушкуга «Культура болгаш уран чүүлде күш-ажылы дээш» медальды тывыскан. 

Республиканың уруглар эмнелгезиниң эмчизи Чайзатмаа Чоодуевна Баткар «Дагдыныкчы күш-ажыл дээш» деп тергиидел демдээнге төлептиг болган.

2022 чылда «Чылдың өг-бүлези» бүгү-российжи конкурстуң “Алдын өг-бүле” номинацияда тиилекчилери Кууларларның өг-бүлези - Александр Ооржак-оолович база Татьяна Маннай-ооловна, Кызылдың уран чүүл колледжизиниң студентилери, Дельфий оюннарының «Уран ус-ажыл» номинацияга тиилээн алдын призерлары Ай-Мерген Сарыг-оолович Ооржак Тыва Республиканың Баштыңының Өөрүп четтириишкин бижиинге төлептиг болганнар.

Тыва Республиканың Баштыңының Хүндүлел бижиин: Сукпак суурнуң уран чүүл школазының таңныылы Адыгжы Николаевич Кара-Монгуш,  тускай шериг операциязының киржикчизи Каң-Демир Сергекович Лопсана-Комбунуң авазы Алена Эрес-ооловна Балчый,  Шагаан-Арыгның 1 дугаар школазының өөредилге-кижизидилге талазы-биле директорнуң оралакчызы Людмила Борисовна Данжалова,  Республиканың 1 дугаар эмнелгезиниң хирургия салбырының кезер эмчизи Арсений Сергеевич Ондар, Республиканың 2 дугаар эмнелгезиниң реанимация салбырының эргелекчизи Буян Борисович Монгуш, Туберкулезка удур диспансерниң анестезиология болгаш реанимация салбырының анестезист эмчи брады Чимис Хуурудович Балдан,  Чөөн-Хемчиктиң кожууннар аразының эмнелге төвүнүң хирургия салбырының анестезиолог-реаниматолог эмчизи Артыш Хирлиг-оолович Сат, Чөөн-Хемчиктиң кожууннар аразының эмнелге төвүнүң хирургия салбырының эмчи сестразы Алдынай Анатольевна Монгуш, Тываның арга-арыг өрттеринден авиация-биле камгалаар баазазының парашютчу-өртчү бөлүүнүң инструктору Алексей Андреевич Кошелев, хостуг хүрешке Россия чемпионадының мөңгүн призеру Начын Олзеевич Монгуш,  Кызылдың 8 дугаар школазының педагог-психолог башкызы, «Россияның психолог башкызы-2022» бүгү-российжи конкурустуң тиилекчизи Айдаш Владимирович Наваждай оларга тывыскан. 

«Тиилелге хүнү» тураскаал медальдарны тускай шериг операциязының киржикчизи Кан-Демир Сергекович Лопсан-Комбуга, «Чеди-Хаан» каратэге элээди уругларның спорт школазының улуг тренер башкызы Чингиз Исахан оглы Алиевке база Тыва үндезин культура төвүнүң директору Игорь Михайлович Кошкендейге тывыскан.

Республиканың 1 дугаар эмнелгезиниң кол эмчизиниң оралакчызы Айдын Эресович Серен-оол «ТР-ниң алдарлыг эмчизи», Кызылдың 11 дугаар школазының немелде өөредилге башкызы Аида Сергеевна Ховалыг «ТР-ниң өөредилгезиниң алдарлыг ажылдакчы», «Кужур-Бажы»  көдээ ажыл-агый бүдүрүлге кооперативиниң улуг чылгычызы Геннадий Бак-Какович Ондар «ТР-ниң алдарлыг чылгычызы», Өвүр кожууннуң культура эргелелиниң начальниги Аполлон Кувааевич Байкара «ТР-ниң культуразының алдарлыг ажылдакчызы», күш-ажылдың хоочуну  Владимир Семис-оолович Монгуш “ТР-ниң алдарлыг тренери», Тыва Республиканың «Малчын» күрүнениң унитарлыг бүдүрүлгезиниң 1 дугаар бригадазының улуг малчыны Светлана Олчей-ооловна Тейнин «ТР-ниң алдарлыг малчыны» хүндүлүг аттарны алган. 

«ТР-ниң Улустуң башкызы» хүндүлүг атты Чөөн-Хемчик кожууннуң Хайыракан ортумак школазының эге класстар башкызы Валентина Тыртый-ооловна Кара-Сал,  «ТР-ниң Улустуң эмчизи» атты «Тыва Республика талазы-биле эмчи-социал экспертиза кол бюрозу» федералдыг казна албан чериниң эмчизи Лариса Чадамбаевне Спиридонова алган. 

11 уругну төрээш, кижизиткен Айнааш Владимировна Ондарга “ТР-ниң Маадыр иези” атты тывыскан.

Республиканың 1 дугаар эмнелгезиниң травматология килдизиниң травматолог-ортопед эмчизи Эргил Доржуевич Чадамбаны «Шылгараңгай күш-ажылы дээш» ТР медалы-биле шаңнаан. 

«Тыва Республиканың хоорайлар база суурлар хамааты тудуушкуну, планировказы база тудуг төлевилел институду» төлевилел институду ажык акционерлиг ниитилелдиң чиңгине директору Борис Владимирович Рудневке база тускай шериг операциязының киржикчизи, Россия Федерациязының Маадыры Мерген Очур-оолович Донгакка «Буян-Бадыргы» орденниң III чергезин байырлыг байдалга тывыскан.


Возврат к списку