Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывадан ээлчеглиг гуманитарлыг чүъктү тускай шериг операциязының зоназынче чоруткан

Тывадан ээлчеглиг гуманитарлыг чүъктү тускай шериг операциязының зоназынче чоруткан 28.12.2022

Тускай шериг операциязының киржикчилеринге дузаламчы көргүзер республиканың каттышкан штавынга, республика чурттакчыларының Тывадан шериглерге дээш чыгганы ачы-дуза чүъктүг улуг самолет Кызылдың аэропортундан бо дүне ужуп үнүпкен. Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг биле Төп шериг округунуң шериг командылакчызының оралакчызы, генерал-майор Рустам Миннекаев-биле дугуржулга езугаар, гуманитарлыг чүък самоледун чорудар арга тывылган. Оларның ужуражылгазы, декабрь эгезинде, Тываның Баштыңы Донбассче ажыл-албан аайы-биле чорда болган.
Тыва Республиканың Чазааның даргазының оралакчызы Тимур Куулар баштаан бөлүк чүъктү чедиргеш, чедер черинге посылканы апаар. Тускай шериг операциязының зоназынга гуманитарлыг дуза чедирер арга-дуржулгалыг апарган ТР-ниң националдар херээниң талазы-биле агентилелдиң удуртукчу Владимир Хабаров, «Тува-24» телеканалдың корреспондентизи Сайгын Бюрбю делегацияда кирген. Ол ышкаш Тыва Республиканың Улустуң хөөмейжизи Андрей Монгуш биле Чаан мөге Андрей Хертек бөлүк-биле аъттаныпкан.
ТШО мурнуку шугумунче Тывадан бирги гуманитарлыг чүъктү чер транспорту-биле чедирген турган. Бо удаада республиканың чурттакчылары, организациялары, сайгарлыкчылары 40 хире тонна аъш-чем аймаан, чылыг хептерни, бирги хереглел хереглелдерин, эм-таңны база техника дериг-херекселдерин чыгган, ол ышкаш дайынчыларның чоок болгаш төрээн кижилери шериглерниң аттарынче посылкаларны чоруткан.
Улуг чүък самоледу ээлчеглиг партияны алыр болганы-биле, мурнуку одуругже шимчеп чоруур техникаларны база чүдүрүп аъткарган. Гуманитарлыг чүък-биле кады, Тывадан дайынчыларның шериг кезектеринге ажыглаар кылдыр УАЗ биле ЗИЛ автомобильдерни дамчыдып чоруткан.
Чаа чыл бүдүүзүнде чорудуп турар эң кол чүък – республиканың көдээ ишчилериниң күжү-биле чыгган доңурган эъттер болур. Республиканың каттышкан штавының кежигүннери Чаа чылдың белээ кылдыр доңурган хой эъдин тыва дайынчыларга чорудуп бээр инициативаны идип үндүрген турган. Тываның Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы, республиканың муниципалдыг тургузуглары база малчын ажыл-агыйлары-биле эът чыылдазын организастаан. Кызылда штаб мөчүлерни адырып, эъттерни хаптап, чорударынга чедир шыгжаар улуг ажылды организастаан.
Республиканың яамылар база ведомстволар коллективтеринден, Тываның Чазаандан эрлер, волонтерлер, хөй-ниити организацияларының кежигүннери база 55-ки мото-адыгжы бригаданың шериглери самолеттуче гуманитарлыг чүъктү чүдүреринге дузалашкан, регион штавы дыңнаткан. Арткан гуманитарлыг дузаламчыны улуг чүък машиналары-биле чорудар деп, республика штавының кежигүннери шиитпирлээн. Республиканың энерел сеткилдиг чурттакчыларындан, дайынчыларның чоок болгаш төрээн кижилеринден Чаа чылдың шупту посылкалары чогуур адрестеринге ынчаар чеде бээр.
«Чаңгыс чер-чурттугларывыска четтирдивис! Республиканың чаңгыс аайлаан штавынче посылкаларны чедиришкен кижилерге база четтидивис. Бөгүн автомашина-биле эътти база посылкаларны дораан чорудуптувус. Чүъктү дыка дораан чүдүржүпкен эки турачыларга база өөрүп четтиргенимни илередип тур мен. Кижи бүрүзү бодунуң үлүүн киириштирген. Шупту кады – күш бис!» - деп, Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг бодунуң блогунда бөгүн бижээн.


Возврат к списку