Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Чазаа биле ТДРК дугуржулгазын чаарткан

Тываның Чазаа биле ТДРК дугуржулгазын чаарткан 28.12.2022

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг биле «Тываның даг-руда компаниязы» КХН-ниң чиңгине директору Валерий Куликов социал-экономиктиг кады ажылдажылга дугайында дугуржулгага атты салганнар. Регионнуң социал-экономиктиг хөгжүлдезинче, бүдүрүлге хемчээлин өстүреринче, «ТДРК» КХН-ниң бүдүрүлге-техниктиг база социал баазазын быжыглаарынче, Тыва Республиканың социал-экономиктиг хөгжүлдезинге ооң ролюн улгаттырарынче угланган ийи таланың харылзааларын документ өйлеп-таарыштырган.
Компанияның инвестиция ажыл-чорудулгазынга деткимчени көргүзерин республика Чазаа хүлээнген. «ТДРК» КХН бодунуң ээлчээнде, кожууннарның одалга складтары таварыштыр чурттакчы чонга хөмүрнү дүжүрерин хүлээнип турар. 2023 чылдың январь 1-ден эрге-чагырганың тургускан чиигелделиг өртээ-биле муниципалдыг тургузугларда чурттакчы чонга хөмүр садар складтарның даңзызын дугуржулгада айыткан.
Республика Баштыңының бадылааны доктаалы езугаар, Тываның даг-руда компаниязы чурттакчы чонга хөмүрнү 2023 чылдың январь 1-ден тоннада 2619,33 рубльга садар. Чаа өртек 2021 чылдыындан, харын-даа ийи-үш чыл соңгаар турганындан эвээш.
Компания Тываның чурттакчы чонунга 230 муң тонна хөмүрнү дүжүрерин хүлээнген. Ол ышкаш регионнуң “Социал хөмүр” төлевилелинге ам-даа киржип, республиканың хөй ажы-төлдүг өг-бүлелеринге 21 млн рубльге хөмүрнү халас бээр.
Шынчы эвес хереглекчилерниң талазындан чиижең чоруктарны болдурбас дээш, чаңгыс информастыг бааза дузазы-биле хөмүр-дашты садып ап турарынга учетту чорударын ийи тала дугурушкан.
Тыва Республикада хөмүр-даш уургайының ээзи «ТГРК» КХН (En+ Group бөлүкте кирип турар) дээрзин сагындыраал. Бир участогу Кызыл кожуунда болза, ийигизи – Чөөн-Хемчик кожууннуң девискээринде.
Регион Чазаа биле Тываның даг-руда компаниязының аразында дугуржулга ёзугаар, регионнуң эрге-чагыргазы 2022 чылда хөмүр-даш өртээнге өзүлдени болдурбаанын сагындыраал. Республика чурттакчыларынга хөмүрнү чиигеткен өртек-биле тоннада – 2220,10 рубльга, рынок өртээнден 38 хуу эвээшке саткан. Оон аңгыда, республиканың бюджет организацияларынга база ТЭК бүдүрүлгелеринге хөмүрнү чиик өртекке садарын ТДРК-биле дугурушкан турган. Республиканың чазаа компанияга компенсация кылдыр хөмүрүн экспортче үндүр садар магадылалды федералдыг деңнелге дугурушкан. БАМ биле Транссибтиң эрттирилге аргалары кызыгаарлыг болганындан, чөөн чүкче чүък сөөртүлгезинге квотаны киирген.
Бо удаада республиканың эрге-чагыргазы биле хөмүр тывыш компаниязы кады ажылдажылганы өйлээн ийиги дугуржулганы чарган. Бирги документ бо чылдың декабрь 31-ге чедир күштүг. А чаа чардынган дугуржулга бир чыл ажылдаар.


Возврат к списку