Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тыва Республика биле Санкт-Петербург кады ажылдажылга дугуржулгазын чаарткан

Тыва Республика биле Санкт-Петербург кады ажылдажылга дугуржулгазын чаарткан 27.12.2022

Смольныйга Тываның Баштыңы-биле соңгу найысылалдың губернатору ийи регионнуң экономиктиг база гуманитарлыг адырларында кады ажылдажылгазының угланыышкыннарын тодараткан Тыва Республика биле Санкт-Петербургтуң аразында чаа дугуржулганы белеткээр деп шиитпирлээн. Бөгүнде ийи субъектиниң харылзаалары орук картазынга дүүштүр чоруп турар.
«Айтырыглар болгаш угланыышыкннар хөй, ынчангаш кады ажылдажылга дугайында дугуржулганы белеткеп кылырын губернатор Александр Беглов-биле шиитпирледивис» - деп, Владислав Ховалыг тайылбырлаан. Чаа документиге үлетпүр, өөредилге, кадык камгалал, культура база чурагайжыдылга адырларынга кады ажылдажылганың тодаргай угланыышкыннарын доктаадырын ийи тала дугурушкан.
Регионнарның кады ажылының чедиишкинниг чижектериниң бирээзинге, соңгу найысылалдың Чоннар аразында харылзаалар база миграция политиказын боттандырар комитет биле Санкт Петербургда тываларның «Аныяк Тыва» бөлүүнүң кады ажылдажылгазының эки үлегерн хамаарыштырып болур.
Оон аңгыда, Петербургтуң эртемденнери Тываның археологтуг тураскаалдарын шинчилеп, диргизип, камгалап база катап эде кылыр ажылдарны шагдан бээр чорудуп турар. Бо чылдың ноябрьда Тыва Республиканың Чазаа биле Күрүне Эрмитажы эртем ажыл-чорудулгазын ам-даа хөгжүдерин деткиирин айыткан дугуржулгага атты салган турган.
Школа назыны четпээн, ниити болгаш профессионал өөредилге системазын модернизастаарынга чугула удуртукчу база педагогика кадрларының билиг-мергежилин бедидер айтырыгларны ийи тала чаа дугуржулгажк киирген.
Ийи регионнуң туризм адырында күчүзү улуг, ону саңзырадыр херек деп, Александр Беглов демдеглээн.
Аныяктарның хамааты-патриотчу, мөзү-бүдүш кижизидилгезинге кады ажылдажылгазын база көрген. Ооң-биле холбаштыр бүзээлеттирген Ленинградты камгалажып турган тыва шериглерге алдар кылдыр Пискарёвтуң мемориалдыг чевээнде Сактыышкын аллеязынга тураскаал самбыраны тургузар ажылды эгелээрин удуртукчулар планнаан.


Возврат к списку