Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада чылыдылга-энергетика объектилериниң узун дыштаныр хүннерде ажылдаарынга беленин хынаан

Тывада чылыдылга-энергетика объектилериниң узун дыштаныр хүннерде ажылдаарынга беленин хынаан 26.12.2022

Чазактың аппарат хуралында, Тываның одалга болгаш энергетика сайыдының хүлээлгезин күүседип турар Эдуард Куулар республиканың чылыг-энергетика комплекизиниң бүдүрүлгелеринде амгы байдалды база чаа чылдың дыштанылга үезинде ажылдаарынга белениниң дугайында илеткээн.

Вице-премьер Александр Брокерт удуртукчунуң сөзүнүң соонда, бооп болур чүүлдерге белен болуп, аңаа белеткенири – эрге-чагырганың шупту деңнелдериниң мурнады көөр ажылы ол, деп айыткан. «ЧЭК, ЧКА бүдүрүлгелериниң үзүктелиишкин чок ажылын, одаар чүүлдүң чогуур курлавырын хандырар – деп, оралакчы дарга чугаалаан. – Чонну хөмүр-биле хандырган складтарда чеже одаар чүүл артканынче онза кичээнгейни салыр. Байырлал хүннеринде хөмүрү төнүп каанын сактып келир кижилер турар, оон складтарга чеде бээрге, ажылдавайн турар, азы чок боор. Ындыг чүүлдерни болдурбас».

Бөгүнде республиканың чылыдылга-энергетиказының шупту объектилеринде база котельнаяларда одаар чүүлдүң чогуур курлавырын белеткээнин, Эдуард Куулар чугаалаан. Байырлал хүннеринде онза байдалдар чок ажылдаар дээш, чогуур хемчеглерни ап, курлавыр материалдарын белеткеп, дежурный бригадаларын тургускан.

Декабрь 23-те Мөңгүн-Тайга кожууннуң Мугур-Аксы суурда ийи дизель-генераторнуң бирээзи ажылдавайн барган онза байдалды дораан холга алган. Чырык хандырылгазын дүрген кожары-биле, курлавырда бир дизельдиг генераторну суурже чоруткан. Эдуард Кууларның чугаазы-биле алырга, ийи чаа дизель-генераторларны понедельникте Мугур-Аксынче чорудар, амга чедир ажылдап турган дериг-херекселдерни курлавырга арттырар. Ынчангаш дизельдиг генератор дериг-херекселдерин эптеп тургузар ажылдар үезинде, неделя эгезинде чырык бо-ла өже бээрин ол сагындырган.

Республиканың 19 муниципалдыг тургузугларының девискээринде одалга сезону ниитизи-биле таарымчалыг эртип турарын, Куулар чугаалаан.

«Муниципалдыг тургузуглар удуртукчуларынга Чаа чыл байырлалдары – эң-не хөлзээзинниг – деп, Александр Брокерт чугаалаан. – Ажылдакчылар дыштанып турда, кончуг дүрген шиитпирлээр айтырыглар тургустунуп келбес кылдыр, офистерни, бүдүрүлгелерни, албан черлерин доктаамал хайгааралга тудар». Дыштанылга хонуктарының эгезинде удуртукчулар база харыысалгалыг кижилер-биле бир хуралдан эрттирип, ниити белеткелди хынап, чиге даалгаларны аңаа бээрин Брокерт дыңнаткан. Республиканың эрге-чагыргазы хөмүр уургайынга чөрүлдээлиг байдалды болдурбас дээш, ТДРК удуртулгазы-биле чурттакчы чонга хөмүр компаниязының кады ажылдаарының тодаргай чурумун тургузар деп, ол чугаалаан.
Возврат к списку