Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның база Казахстанның Сайгарлыкчылар палаталары кады ажылдажылга дугуржулгазын чарган

Тываның база Казахстанның Сайгарлыкчылар палаталары кады ажылдажылга дугуржулгазын чарган 24.12.2022

Тыва Республиканың Садыг-үлетпүр палатазы-биле Казахстанның даштыкы садыглаашкын палатазы ийи таланың экономиктиг күчү-күжүн быжыглаарынче угланган кады ажыдажылга дугайында керээни чарганнар. РФ-тиң федералдыг каайлы албанының дыңнадыы-биле алырга, 2021 чылда Тыва Республиканың 190 млн рубль экспорт хемчээлиниң 90 ажыг млн рублинге Казахстанче продукцияны үндүр саткан болуп турар.
Тываның Садыг-үлетпүр палатазының президентизиниң оралакчызы Херел Бадарчи баштаан ажылчын бөлүк Казахстанга сургакчылаашкын үезинде, кады ажылдажылга дугуржулгазынга атты салган. Санкциялар ужун, транспорт кызыгаарлаашкыны бар болганындан, дыка хөй тыва бизнесменнер кожа чурттарже, ол ышкаш боттуң продуктуларын садып-саарарынга эки аргаларлыг Казахстанга бизнези шуудавайн турар.
Казахстанда Сайгарлыкчыларның национал палатазынга тыва делегацияның киржилгези-биле хуралдаан. Ийи тала садыг-экономика, эртем-өөредилге база бүдүрүлгениң кол адырларынга кады ажылдажылганы чугаалажып көрген. Ол ышкаш туризм адырынга кады ажылдаар айтырыгны база чугаалашканнар. Тыва делегацияның составында «Тоджа-тур» компанияның төлээлери аян-чорукчуларын хүлээп алыр боттарының аргаларын ужуражылга үезинде таныштырып, казах турисчи фирмаларның санал-оналдарын сонуургап көрген.
«Атамекен» сайгарлыкчыларның национал палатазының даргазының оралакчызы Тимур Жаркеновтуң чугаазы-биле алырга, Казахстан ажыктыг кады ажылдажылгага сонуургалдыг. «Бир эвес айтырыглар тургустунуп келзе, Тываның сайгарлыкчылары чогуур тайылбырны алыры-биле Казахстанның Национал палатазындан айтырып болур. Кады хөделир-ле болзувусса, кады ажылдажылга ажыктыг болур ужурлуг деп, бодап тур мен» - деп, ол чугаалаан.
«Атамекен»-биле кады ажылдап тургаш, даштыкы негелделерни, нормативтиг актыларны таарыштыр өскертип болур аргалар барын демдегледи. Оон-даа сырый кады ажылдажылгага бүзүреп тур мен. Ол харылзааларны хөгжүдер бис» - деп, Херел Бадарчи казах коллегалары-биле ужуражылгазын түңнээн.
Ол чорааш, Тываның Садыг-үлетпүр палатазының төлээлери бизнеске цехти кыска хуусаада дерип бериптер аргалыг тус черниң индустрия парыгының ажылын көрген. Тыва делегацияны турисчи угланыышкыннар хөгжүлдези база сонуургаткан. Казахстанның географтыг турар чери кайы-даа талаже – Турция, Каттышкан Араб Эмираттарынче, азы Мурнуу-Чөөн Азия чурттарынче ужуп чоруптарынга дыка эптиг.


Возврат к списку