Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Максим Решетников: регионнар хөгжүлдезиниң бот-тускай программазы бодунуң дээштиин бадыткаан

Максим Решетников: регионнар хөгжүлдезиниң бот-тускай программазы бодунуң дээштиин бадыткаан 22.12.2022

Хөгжүлдениң бот-тускай программаларының ажылчын олуттар талазы-биле көргүзүглери ажыр күүсеттинген. Декабрьга чедир 6,5 муң ажылчын олут тургузар планны, 8 муң кылдыр күүсеткен. 2020 чылдан тура, “он” регионда тургускан шупту чаа олуттарның ол чүгле беш кезии-дир. Россияның экономиктиг хөгжүлде сайыды Максим Решетников РФ субъектилериниң социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң бот-тускай программа күүселдезиниң талазы-биле айтырыгларлыг хуралда ону дыңнаткан.
Ниити программа график езугаар күүсеттинип турарын сайыт чугаалаан. Чижээ, Карелия ковидтиг ийи чылда социал-экономиктиг хөгжүлдези куду деңнелдиг он регионнарның санындан үнген. “Оннуң” санында субъектилер чамдык көргүзүглерге ортумак российжи көргүзүглерни ажып эгелээн. Дөртүнде – чурттакчы чоннуң кижи санынга онааштыр ортумак акша орулгазының темпизи өскен. Бежинде – кол капиталче инвестициялар көвүдээн. Чеди регионда – ажылчоктарның саны кызырылган.
«Он регионнуң барык шуптузунда чаа инвестиция төлевилелдери-биле өзүлде программазын ажылдаткан. Курганда ийи индустриалдыг парк, Калмыкияда бетондан тротуар плитказы, брусчатка, бордюрлар бүдүрүлгези ажылдап эгелээн. Псков облазында сүт-бараан фермазын туткан. Алтай Республикада ээжегей биле быштак бүдүрүлгезиниң баазазын эде чаарткан. Тывада бойдус байлаан (каттар, тооруктар, мөөгүлер) болбаазырадыр комплексти ажылдаткан» - деп, сайыт демдеглээн.
Максим Решетников деткимчениң өске-даа аргаларын мөөңнээни, ажылдың шынарын улгаттырган деп дыңнаткан. Ооң санында - инфраструктурлуг бюджет чээлилерин бээриниң аргалары, инвестицияны киириштирбишаан регионнарның өрелерин реструктуризациялаары, ол ышкаш онза экономиктиг зона кылдыр чарлаары.
«Ажылчын олуттарны тургузары база шалың төлевириниң ортумак деңнелин улгаттырары - инвестиция төлевилелдерин күрүнеден деткииринге чугула негелде болур. Бот-тускай программа күүселдезиниң үезинде биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чоруктуң 350 ажыг субъектилери садып алганы дериг-херекселдеринге компенсацияны ап, 1500 ажыг ажылчын олуттарны тургускан» - деп, Алтай крайның Чазааның даргазының оралакчызы, Алтай крайның экономиктиг хөгжүлде сайыды Анатолий Нагорнов дыңнаткан.
«Тывага ооң боттанылгазы-биле 637 ажылчын олуттарны тургусканы, ниити программаның дээштиинге бадыткал. 2023 чылда планнарывыс билдингир. Тудуг материалдарының бүдүрүлгелерин деткииринче угланган субсидия алыкчыларын тодарадыр дээш, бирги кварталда конкурсту чарлаар бис. Ол ышкаш элээн улуг төлевилелдеривис күүселдези уламчылаар» - деп, Тыва Республиканың экономиктиг хөгжүлде болгаш үлетпүр сайыды Айдыс Сат демдеглээн.
«Алтай Республикада бот-тускай программа күүселдези-биле 700 ажылчын олуттар тургустунган. Регионнуң аңгы-аңгы угланыышкыннарда көдээ ажыл-агый бараан бүдүрүкчүлери 340 ажыг млн рубльга күрүне детимчезин алган. Ооң ачызында 200 баш бода малдың сүт-бараан фермазын туткан, сүт болбаазырадыр дөрт бүдүрүлгениң дериг-херекселдерин чаарткан, бедик даглыг Кош-Агач районда боттуң мал чеминиң баазазын улгаттырган» - деп, Алтай Республиканың экономиктиг хөгжүлде сайыды Вячеслав Тупикин дыңнаткан.


Возврат к списку