Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның ажыл-агыйларында 447 муң баш мал кыштаглаашкынче кирген

Тываның ажыл-агыйларында 447 муң баш мал кыштаглаашкынче кирген 19.12.2022

ТР-ниң Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы бо чылдың кыштаглаашкынынче 447 муң баш мал – шээр, бода, иви, теве, сыын, чылгы болгаш хаван киргенин дыңнаткан. Көдээ ишчилер 255,5 муң сиген-ширбиилди белеткээн, муниципалдыг курлавырда 1083,8 тонна, республика курлавырында 1406 тонна мал чеми бар. Кышты хүр ажарынга ол хире сиген четчир ужурлуг деп, эксперттер санаан.
Кыштаглаашкын амдыызында эки эгелээн деп, специалистер дыңнаткан. Көдээ ажыл-агый бүдүрүкчүлеринге каража чедирипки дег улуг сооктар база бойдус халаптары болбаанын муниципалдыг тургузуглар дыңнаткан.
Көдээ ажыл-агый ведомствозунуң дыңнатканы-биле алырга, көдээ ажыл-агый бүдүрүлгелериниң 224, тараачын-арат ажыл-агыйларының 1063, көдээ бүдүрүлге кооперативтериниң 199, хууда дузалал ажыл-агыйларының 1983 – шупту 3469 малчын турлагларда мал кышты ажып турар. Республика девискээринге мал кыштаглаашкынын организастыг эрттирер хемчеглер дугайында көдээ ажыл-агый яамының дужаалы езугаар, күзеглерден кыштагларже малды үе шаанда көжүрген, малчыннар кыштаар бажыңнарын база мал кажааларын чылыглаан, турлагларже мал чемин сөөртүп чедирген.
ТР-ниң Көдээ ажы-агый яамызы республика девискээринде кокайларның санын таарыштыры-биле, бөрү аглаар ажылды деткиир кылдыр, Күрүнениң аңныыр-тывыш хайгааралының комитединче 800 муң рубльди шилчиткен. Чөөн-Хемчик база Таңды кожуун чагыргалары бөрүлер сегиртир тукчугаштар комплектизин садып алган, а Өвүр биле Бай-Тайга кожууннар чылы төнчүзүнге чедир ындыг комплектилерни садып алырын планнаан.


Возврат к списку