Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

РФ-тиң сенатору Дина Оюн: Айыткал кижиже база ооң бот-хандырылгазынче угланган ханы уткалыг

РФ-тиң сенатору Дина Оюн: Айыткал кижиже база ооң бот-хандырылгазынче угланган ханы уткалыг 17.12.2022

Россия Федерациязының сенатору Дина Оюн Айыткалдың ужур-утка, ооң күүселдези хөгжүлдениң кол шимчедикчизи болур кижиже угланганын демдеглээн:

"Бирээде, чылдың тодаргай түңнелдерин дыңнатты. Чүү кылдынганын, кол инфраструктураның бурунгаар төлевилелдерин айыткан. Үрде манааны төлевилел – Тоора-Хемни көвүрүгнү туканы оң санында. Автобустар маршруттарын ажыткан. Немелде инфраструктура хандырылгазы негеттинип турар эң аарышкылыг айтырыг-дыр бо. Чоннуң аай-дедир аргыжылгазын хандырар баазаны ам-даа быжыглаар херек. Бюджеттиң орулгазын көвүдедир даалгаларны база берди. Ол дээрге, биче болгаш ортумак бизнести деткиир бистиң инвестиция төлевилелдеривис-тир.

Улуг инвестиция төлевилелдери - хөмүр тывыштыг «Межегей хөмүр» КХН, «Лунсин» КХН доктаамал ажылдап, хөгжүп турары демдеглеттинген. Өске регионнарга деңнээрге, үлетпүр бүдүрүлгезиниң индекизи-биле бурунгаарлап эгелээнивис, эки көргүзүг. Субъект бүрүзү экономиканың бо көргүзүүн 3-4 хуу немелделиг күүседири болдунмас. Регионнуң орулга баазазын чыырынга дыка улуг кадар-дыр. Курлавырлар база черлер бар болганда, муниципалдыг деңнелге база ол сорулганы чедип алыр. Ниитилелге, биске даалгаларны берип, биче болгаш ортумак бизнес-биле оваарымчалыг ажылдаарын чугаалады. Күрүнениң хайгааралында анаа-ла өг-бүлеже эвес, а тывыкчы, чемгерикчи өг-бүле деп билиишкинче кичээнгейни угландырды. Ол өгнүң баштыңы, азы ада-ие иелээ тывыкчы бооп болур. Республиканың чурттакчызы мергежилин тыпкаш, бодун база өг-бүлезин хандырып, бот сайгарлыр арганы бээр күш-ажылды эң мурнуку черже үндүрер даалга салдынган. Хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерге күрүнениң талазындан дуза ам-даа улгадыр ужурлуг.

Айыткал бөгүнде бар шупту инстутиттарга: эрге-чагырганың күрүне органнары, муниципалдыг, хөй-ниити институттары, адаттынган партияларга база кижилерге хамааржыр. Кижиниң бодундан ооң бодунуң, өг-бүлезиниң база Төрээн чуртунуң, биче төрээн чери Тыва Республиканың база улуг Россиявыстың хөгжүлдези хамааржырын медереп билзе чогуур".


Возврат к списку