Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы Донбасска сургакчылап чорааш, ТШО киржип турар чаңгыс чер-чурттугларынга ужурашкан

Тываның Баштыңы Донбасска сургакчылап чорааш, ТШО киржип турар чаңгыс чер-чурттугларынга ужурашкан  09.12.2022 Эрткен неделяда Тыва Республиканың Баштыңы Владислав Ховалыг ажыл-агыйжы сургакчылаашкын-биле Луганск биле Донецк Улус Республикаларга чедип, РФ-тиң чаа регионнарының удуртукчулары-биле чугааны чорудуп, бистиң республикадан оолдарның албан шериг кезектерин быжыглаан девискээрлеринге четкен. Губернатор чаңгыс чер-чурттуглары-биле чугааның түңнелдерин бодунуң блогунда бижип, мобилизастаткан оолдар дайынчы даалгалар күүселдезинче бедик хей-аъттыг киргенин, Төп шериг окуругунуң командылалы тыва шериглерниң эрес-дидимин бедии-биле үнелээнин, оларның хүн бүрүдеги маадырлыг чоруктары “кадр артында” артып каап турарын чугаалаан.
Тываның Баштыңы декабрь беште Донецк Улус Республиканың Чазааның даргазы Виталий Хоценко-биле ужурашкан. Тускай шериг операция эгелээнден бээр, Россияның шупту регионнары ышкаш, Тыва Республика Донбасстың чурттакчыларынга дуза көргүзер үлүүн киирип турар. Ийи таланың удуртукчулары амыдырал-чуртталганың аңгы-аңгы адырларында регионнар аразында кады ажылдажылганың кол чүүлдерин илереткен Керээ талазы-биле ажылды эгелээрин дугурушкан. "Экономиканы база үлетпүр күчүзүн хөгжүдер адырга кады ажылдаарын дугуруштувус. Культура, спорт база социал угланыышкыннарда бот-боттарывысты деткижерин уламчылаар бис. Улуг-делгем Россиявыстың чаа булуңнарынга башкыларывыс, эмчилеривис база спортчуларывыс боттарын ажыдып, арга-дуржулгаларын солчур аргалыг" - деп, Виталий Хоценко ужуражылга сонда чугаалаан.
     Республикалар аразында кады ажылдажылганың кол угланыышкыны – гуманитарлыг ажылда. Донецк Улус Республиканың Чазааның дилээ-биле, Тывадан бөлүк эмчилер ында чеде бергеш, ажылдап эгелээн. Тыва эмчилер бөлүүнүң составында кезер эмчи сестразы, анестезиолог фельдшер, хирург, эндоскопист хирург, ийи травматолог-ортопедтер база ийи анестезиолог-реаниматологлар бар. Владислав Ховалыг коллегазы-биле кады волонтер эмчилерниң ажылдап турары эмнелгеге четкен. Бо дээрге тыва эмчилерниң Донбасста ийи дугаар үнүүшкүнү дээрзин демдеглезе чогуур.
     Виталий Хоценко биле Владислав Ховалыг Донецк республикада улуг бүдүрүлгелерниң бирээзи, 60 хире аңгы демир продукциязын бүдүрүп турар Енакиевтиң металлургия заводунуң цехтеринде бүдүрүлге чорудуу-биле танышкан.
Тываның губернатору шагда-ла таныш коллегазы, Луганск Улус Республиканың Чазааның даргазының оралакчызы Владислав Кузнецов-биле декабрь чедиде ужурашкан. Тыва Республиканың талазындан ачы-буян чедирериниң, тыва эки турачы волонтёрларга дузалажырының, ол ышкаш бистиң шериглерни деткиириниң айтырыгларын чугаалашкан.
     Тываның Баштыңы Төп шериг округунуң шериг командылакчызының оралакчызы, генерал-майор Рустам Миннекаев-биле база ужурашкан. Владислав Ховалыг шериг албанныгларның чоок кижилеринден регионнуң эрге-чагыргазы-биле шериг ведомствозунуң кады харылзаалыг ажылын негээн хөй дыңнадыгларны ап турарын генерал-майорга дыңнаткан. Шериг албанныгларның шөлээзиниң, акша-шалыңны санаарының, дайынчы даалганы күүседип тура көргүскен маадырлыг чоруу дээш шаңналче киирериниң дээш, өске-даа айтыргларны салып турар. Ол ышкаш ис чок читкен солдаттарны дилээр ажылга ийи таланың кады ажылдажылгазының чиге чурумун тодарадыр херек. Көдүртүнген айтырыгларны шиитпирлээриниң аргаларын база чугаалажып көрген.
     Тывадан дайынчылар эрес-дидим болгаш маадырлыг чоруктарны хүннүң чыгыы кылып турарын генерал-майор Миннекаев демдеглээн.
     Владислав Ховалыг аңгы-аңгы черлерге чорааш, командылал чериниң өөрүп четтирген болгаш дайынчы даалгаларны чедиишкинниг күүседип турарынга бедик үнелелдиг сөстерин чаңгыс чер-чурттугларынга боду дамчыткан.
Тускай шериг операциязының зоназында элээн каш айларда албан хүлээлгезин күүседип турар Росгвардияның Тывада эргелелиниң ажылдакчыларынга, 55-ки мотоадыгжы (дагжы) бригаданың дайынчыларынга, ол ышкаш республикадан мобилизастаан кижилерден тургускан мотоадыгжы батальонга база четкен. Тываның Баштыңы 55-ки бригаданың дайынчыларынга тулчуушкун шөлүнге чугула херек техниктиг дериг-херекселдерни дамчыткан.
     Владислав Ховалыг чаңгыс чер-чурттугларынга дайынчы даалгаларын чедиишкинниг күүседирин күзээш, боттарын камнанырын дилээн. «Албан хүлээлгеңер дээш четтирдим! Бүгү чурт база республикавыс силерге чоргаарланып тур!» - деп, бодунуң блогунда бижээн.
Тускай шериг операциязының киржикчилерин деткиир республиканың каттышкан штавының чыгганы гуманитарлыг дузаламчыны, техниктиг эт-херекселдерниң ээлчеглиг чүъгүн чедирип чоруур республикадан делегация тыва дайынчыларга база ол-ла үеде чеде бергенин демдеглээлиңер.
Владислав Ховалыг чаңгыс чер-чурттугларын ак сеткили-биле деткип чорууру дээш, «Кызыл коъш» улусчу шимчээшкинниң активчилеринге четтиргенин илереткен.

Возврат к списку