Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада ипотека чээлизинге субсидия алыр “кызыл дипломнуг” аныяк специалистерниң даңзызын көвүдеткен

Тывада ипотека чээлизинге субсидия алыр “кызыл дипломнуг” аныяк специалистерниң даңзызын көвүдеткен 08.12.2022

Тывада “кызыл дипломнуг” аныяк специалистерге күрүне деткимчезиниң программазынче аграрлыг, культура болгаш уран чүүл дээди өөредилге черлериниң доозукчуларын, аныяк эртемденнерни даңзыже немей киирген. Чиигелде алыр аныяктар санынче агроном, агрохимик, агроэколог, агроинженер, ветеринар, зоотехник, көдээ ажыл-агый бүдүрүлгезиниң технологу, аныяктар политиказының, культура болгаш уран чүүл, эртем адырында специалистер кирген.
Республиканың эрге-чагыргазы 2013 чылдан бээр ол программа боттаныышкыны-биле, регионнуң экономиказынга херек мергежилдерни тергиин өөредилгелиг дооскан кижилерге саң-хөө деткимчезин берип турар. Тывага эргежок херек ындыг мергежилдер саны 68 турган болза, ам ооң даңзызы 79 четкен.
Тускай комиссия конкурска даянгаш, программаның киржикчилерин шилиир. 35 хар чедир назылыг, Тывага херектиг боорда, 79 мергежилдерниң бирээзинге дээди өөредилге черин тергиин кылдыр дооскаан кижилер конкурска киржип болур. Кордакчы кижи республика девискээринде бүрүткеткен, организацияларга 6 айдан эвээш эвес хуусаада ажылдаан, регионда хуулар немелдези база район хуулары-биле кады үш МРОТ-дан эвээш орулгалыг болур ужурлуг.
Программа киржикчизинге бээр субсидияның хемчэли 500 муң рубльдан көвүдевес. 5 чыл дургузунда, айда-ла 5,4 муң хире рубльди төлээр. Республикада чуртталга бажыңы садып азы тудуп алырынга ипотека чээлизиниң керээзи езугаар чээли акшазын ажыглааны дээш, хууларын төлээр чарыгдалдарның кезик чамдыызын эгидеринге ол акшаны угландырар.
ТР-ниң Аныяктар херектериниң талазы-биле агентилелдиң дыңнатканы болза, 2013 – 2021 чылдарда программага 195 “кызыл дипломнуг” аныяк специалистер киришкен, оларның 123-ү субсидияны алган. Республика бюджединден ниитизи-биле 7 млн. хире рубльди үндүрген.
2022 чылда ол программадан төлевирлерни 77 кижи алган. «Кызыл дипломнуглар» даңзызын калбартканындан, айыттынган чиигелдени алыр киржикчилер саны каш катап көвүдээри чадавас. Республика Чазаа 6,6 млн. ажыг рубльди ында салган, ол дээрге 9 чыл иштинде программа күүселдезинче чараан хире түң болуп турар.


Возврат к списку