Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада ТШО киржикчилери болур чаңгыс чер-чурттугларынга Чаа чылдың белектерин белеткеп эгелээн

Тывада ТШО киржикчилери болур чаңгыс чер-чурттугларынга Чаа чылдың белектерин белеткеп эгелээн 05.12.2022

Шериг албанныгларның өг-бүлелеринге дуза көргүзер республиканың каттышкан штавы тускай шериг хөделиишкиннериниң киржикчилеринге база оларның өг-бүлелеринге Чаа чылдың белээн чыггаш, чорудар талазы-биле белеткел ажылдарын эгелээн. Ынаар аъш-чем аймаа болгаш чаа ааймаан эът кирер. Кызыл хоорайның Кочетов кудумчузунда 155 дугаарлыг бажыңда штабтың офизинге келгеш, Чаа чылдың белээн чорудуп болур. Декабрь 18-те чүъктү чорудары планнаттынган.

Үүрмектеп аайлааш, доңурган хой эъдин Чаа чыл белээ кылдыр шериглерже чорудар саналды Республиканың каттышкан штавының кежигүннери  киирген. Тываның Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы республиканың муниципалдыг тургузугларының мал ажыл-агыйлары-биле кады эът хандырылгазын харыылаар. Мөчүлээн эът хөй черни эжелевес кылдыр, ону чүстеринден адырып алыр деп шиитпирлээн. Эътти база үр шыгжаар аъш-чем аймаан тускай хааржактарга сугар.

Республика чурттакчыларындан дайынчыларны  керээлиг, мобилизастаттынган, эки турачы деп аңгылавайн, эът суккан хааржактарны  шериг кезээнге чедирерин организастаар деп, регион штавының удуртукчузу Айдын Чюдюк дыңнаткан. Билдингир чылдагааннарны өөренип көрбүшаан, Донбасстың девискээринге чеде бээр хүннерни санавышаан, белектерни эртежик чорудар.

Регионнуң каттышкан штавы күзелдиг кижилерден ачы-буян дузаламчызын декабрьның 18-ке чедир хүлээп алыр. Чыгдынган идик-хептерни, аъш-чемни база бирги хереглелдиң чүүлдерин Чаа чылга чедир чедирип, бистиң дайынчыларывыстың фронтучу сеткил-хөөнүн ынчаар көдүрер.
Хой эъди – тыва кижиниң эң ынак чеми. Төрээн черинден келген “изиг хан” бистиң оолдарывыска күштү берип, дайынчы хей-аъдын көдүрер боор деп, регионнуң штавы санап турар.


Возврат к списку