Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

«Чаңгыс демниг Россия» партияның Тывада Хөй-ниити хүлээп алыышкыны декаданы ажыткан

«Чаңгыс демниг Россия» партияның Тывада Хөй-ниити хүлээп алыышкыны декаданы ажыткан 05.12.2022

Декабрь 1-де, «Чаңгыс демниг Россия» партияның үндезилеттинген хүнүнде, ооң Хөй-ниити хүлээп алыр чери чон хүлээр декаданы эгелээн. Партияның регион политчөвүлелиниң секретары Владислав Ховалыг айтырыгларлыг болгаш санал-оналдарлыг хамаатыларны бирги хүнүнде хүлээп алган. Партия кежигүннери декабрь 9-ка чедир чонну хүлээп алырын дыңнадып тур. Айтырыгларлыг хамаатылар бо телефонче долгап болур: 8 (394-22) 3-38-31.
Назылап кыраан кижилер ажаап-карактаар хуу пансионаттың ээзи, Кызыл хоорайның чурттакчызы Айдысмаа Ооржак дуза, деткимче дилеп келген. Өг-бүлениң ээзи Чаян ТШО-га киришкеш, ээп чанып олура, орук-озал ондаанга таварышкан, ам реабилитация негеттинип турар.
Владислав Ховалыг тускай угланыышкынныг яамыларга хамаатыларның дилеглеринге бүгү талалыг деткимчени көргүзүп, оларны шиитпирлээр даалганы онааган. Ажыл-агыйжы айтырыгларны шиитпирлээринге бүгү талалыг деткимчени көргүзерин ол аазаан.
«Чаңгыс демниг Россияның» кижилерниң чаагай чоруун хандырган – чаа бажыңнар, школалар, уруглар садтары, эмнелгелер, чаа оруктар база бүдүрүлгелер талазы-биле ажылдары көскү түңнелдерлиг болган деп, регион политчөвүлелиниң секретары демдеглээн. Күштүг, демниг чуртувус экономиктиг базыышкыннар, чепсектиг ыйыдыышкыннарга удур туржуп турар. Партияның ону чедип алганынга чоргаарланыр бис, деп Ховалыг чугаалаан. Регионнуң политчөвүлелиниң секретары чаңгыс партийжилеринге Тываның база бүгү Россияның чаагай чоруу дээш, чаартыкчы күш-ажылды, бедик база улуг чедиишкиннерни күзээн.
Дээди Хуралдың даргазы Каң-оол Даваа, Күрүне Думазының депутады Айдың Сарыглар хамаатыларны хүлээп алган, а Россия Федерациязының сенатору Дина Оюн видео-конференция харылзаазы-биле ону чоруткан.
Декабрьның 9-ка чедир Кызылда партияның хөй-ниити хүлээп алыышкыны дараазында чурум-биле ажылдаар:
декабрь 5 – чуртталга-коммунал ажыл-агыйларынга хамааржыр айтырыгларлыг;
декабрь 6 – улуг назылыгларга хамааржыр айтырыгларлыг;
декабрь 7 – школа назыны четпээн база школа өөредилгезинге хамааржыр айтырыгларлыг;
декабрь 8 – күш-ажылга хамааржыр айтырыгларлыг;
декабрь 9 – кадык камгалал системазынга хамааржыр айтырыгларлыг кижилерни хүлээп алыр.
Хүлээп алыышкынга 10.00 шактан тура, боду азы ырактан харылзаажып киржип болур.
Тускай консультация база дуза алырда бо телефонче: 8 (394- 2 2) -3-38-31 долгаар, азы бо аргаларны ажыглаар:
op@tyva.er.ru электроннуг почта (e-mail);
ВК-да https://vk.com/optuva бөлүк таварыштыр,
партияның албан ёзузунуң https://tyva.er.ru/contacts/reception сайтызын;
- бижимел сөзүглелди ажыл хүннеринде 09:00 шактан 18:00 шакка чедир: Кызыл хоорай, Ленин кудумчузу, б. 32, 1-ги каът деп адресче дамчыдар;
- 8 (394-22) 3-38-31 дугаарлыг телефонче долгааш, аас-биле харыыларны ап болур.
Хүлээп алыышкынның чуруму: - 10:00-16:00 шактарда, дүштеки чапсар –13:00 шактан 14:00 шакка чедир.


Возврат к списку