Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

2022 чылда национал төлевилелдер күүселдези-биле Тывада 30 км автооруктарны септеп чаарткан

2022 чылда национал төлевилелдер күүселдези-биле Тывада 30 км автооруктарны септеп чаарткан 05.12.2022

2022 чылда «Айыыл чок болгаш шынарлыг оруктар» национал төлевилел күүселдези-биле Тывада 30,296 км оруктарны септээнин ТР-ниң Орук-транспорт комплекизиниң яамызы дыңнаткан. Республиканың Баштыңы Владислав Ховалыг тус чер база республика оруктарының четкизин тудары - мурнады боттандырар угланыышкын болур болгаш, девискээрлерни хөгжүдеринге шимчедикчи арга ол деп чаңгыс эвес катап демдеглээнин сагындыраал.
2022 чылда Тывада национал төлевилелдер хемчеглери-биле он-он чылдарда септеттинмээн орук участоктарын чаартып, негелделерге база нормативтерге дүүштүр чүгле асфальтыны чадып эвес, оон-даа өске ажылдар кылдынганын орук-транспорт комплекизиниң сайыды Шораан Чыргал-оол демдеглээн. Амгы стандарттарга дүүштүр оруктарны демдеглеп, орук демдектерин болгаш чырыкты тургузуп, эде чаартылгаларны чоруткан. Ол бүгү ажылдарның түңнелинде, чолаачыларның болгаш чадаг кижилерниң чорууру таарымчалыг болгаш айыыл чок болган, а эң-не кол чүүл – социал ужур-дузалыг албан черлеринче чедери дүрген болгаш эптиг апарган. Республика Баштыңының кожууннарже үнүүшкүннериниң үезинде тус черниң чурттакчыларындан кирген чагыглар езугаар орук чуастоктарынга септелгелерни кылганын сагындыраал.
«Айыыл чок болгаш шынарлыг оруктар» национал төлевилел езугаар Кызыл хоорайның Пушкин, Университетская, Буренская, Ооржак Лопсанчап, Звездная, ТАР-ның 90 чылы, Степан Сарыг-оол, Оюн Күрседи кудумчуларында болгаш Кызыл–Вавилин ээтпээ автобус шугумунда оруктарны асфальтылаан. Кызыл – Сарыг-Сеп, Бай-Хаак, Хову-Аксы суурже база Кара-Хаак суурже кирер тус чер оруктарын септээн. Бо хүннерде республика регионнуң орук четкизинде 2022 чылдың тускай сорулгалыг көргүзүглерин 48,1 хууга мурнады күүседир планын 49,45 хуу кылдыр ажыр күүсеткенин яамы дыңнаткан. Планда көрдүнгени езугаар, Кызыл хоорайның чоок-кавызында оруктарның 68,29 хуузун септээр тургаш, ону 69,52 хуу боттандырган. Оруктар септелгезинге көрдүнген акшаландырыышкынны өй-шаанда шиңгээдип алган. Норма-чижектер негелделеринге дүүштүр планнаттынган шупту объектилерни болур-чогуур хуусаазында дужааган.
Орук шимчээшкининиң айыыл чок чоруун хандырар база кудумчу-орук четкизин септеп чаартыр дээш, бо чылын 112 орук демдээн, «Уруглар» деп бижиктиг 8 пиктограмманы, 1544 дөрбелчин метр орук шыйыын шыйып, 4 доктаамнар шөлүн чаартып, 1250 п.метр чадаг кижилер кызыгаарын, 136,5 п.метр дески эвес оруктарны кылып, 207 кудумчу чырыын, светофорларны, регионнуң база кожууннар аразының оруктарынга 813 орук демдектерин тургускан. Айыылдыг участоктарга орук шимчээшкининиң дүрүмнерин хажытканын фото, видеога бижидип бүрүткээр 23 дериг-херекселди тургускан.
2022 чылда «Айыыл чок болгаш шынарлыг оруктар» национал төлевилелдиң акша-хөреңгизи-биле республиканың айыылдыг участоктарынга орук шимчээшкининиң дүрүмнериниң хажыдыышкыннарын фото, видеога бижидип бүрүткээр 23 дериг-херекселди садып алган. Амгы үеде республикада фото, видео бүрүткелдиң 64 дериг-херексели ажылдап турар.Автоматчыткан чурум-биле ажылдаар комплекстер бо чылдың 10 айында административтиг чурум хажыдыышкыннарының дугайында 98 муң хире доктаалдарны чоруткан.
Келир чылда база улуг хемчээлдиг ажылдар көрдүнген. «Айыыл чок болгаш шынарлыг оруктар» национал төлевилели езугаар кудумчу-орук четкизиниң 15 километр участогун септээр. Септелге ажылдарын 2023 чылдың апрель 1-ден эгелээш, октябрь 31-ге чедир үе дургузунда чорударын Орук-тарнспорт яамызы дыңнаткан.

Возврат к списку