Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Хову-Аксының чылыг четкизинде озал-ондакты дыка дүрген чайлаткан

Хову-Аксының чылыг четкизинде озал-ондакты дыка дүрген чайлаткан 02.12.2022

Тывада «ЧЭК-4» башкарыкчы компанияның ажылдакчылары 3,7 муң чурттакчылыг Хову-Аксы суурнуң чылыг шугумунда чара тевер деп барган черни үе шаанда тыпкаш, септеп, мергежилдиин болгаш шалыпкынын көргүскен. Суурнуң муниципалдыг котельнаязын база чылыг хандырар системазын хандырып турар компанияның удуртулгазы коммунал аварияны чайлатканын республиканың Баштыңы Владислав Ховалыгга илеткээн.
Чылыг пунктуларының хоолайларын хынап чоруп турган үеде, чазылбаан хос үттү эскерип каан. Чеди-Хөл кожуун чагырга даргазының амыдырал-хандырылга объектилерин харыылап турар оралакчызы Алексей Сазан-оол октябрьда эге белеткел чурумун кииргенден эгелеп, ону хүннүң хынап турарын чугаалаан. Үттүг черниң тыптып келгени багай хоолайда деп, специалистер түңнээн. Сооктар дүжерге, котельная чылыгның температуразын база хоолайларда базыышкынны улгаттырыптарга, үрелиишкин тыптып келген бооп турар.
Үрелген черни эрте тыпканы, суурнуң котельнаязын бүрүнү-биле тургузуптарындан камгалаан. Чылыг хандырылгазындан чүгле чаңгыс кварталды өжүрген. «ЧЭК-4 башкарыкчы компания» КУБ-туң аварийлиг бригадазы үрелик участокта сугну дуглап, үттү дуй дуңзаалап, чылыг дамчыдар системаны катап долдуруп, септелге ажылдарын организастаарынга 9 шак болган. Чеди-Хөл кожуун чагыргазының медеглээни болза, бөгүн Хову-Аксы суурнуң котельнаязы база чылыг ажыл-агыйы штаттыг чурумда ажылдап турар.
Республиканың Баштыңы Хову-Аксы суурнуң котельнаязын бодунуң хайгааралында тудуп турарын демдеглээр апаар. 2012 чылда улуг коммунал аварияның соонда, эрги ТЭЦ-тиң орнунга котельнаяны туткан. Бүдүн суурну чылыдыр одаарынга ооң күчүзү четпес болганындан, чылыг хандырылгазында кезээде чидиг айтырыглар тургустунуп турган. Хову-Аксында хөй аалдыг бажыңнарның чурттакчылары сөөлгү атап, суг чыыр хоолай чарлы бергенде, чылыг чок арткан турганын сагындыраал. Ынчан аварияны бир хонук дургузунда чайлаткан.
Владислав Ховалыг 2021 чылда котельнаяның күчүзүн үш катап - 6,5-тен 19,5 Гкал/ш чедир улгаттырар даалганы берген турган. Ынчангаш немей ийи котлоагрегатты саткаш, эптеп, тургускан. Кажан 2023 чылда ону ажылдадыптарга, суурнуң чылыг системазы төпчүткен одалгалыг бажыңнарны турум чылыг-биле хандырып турар апаар.


Возврат к списку