Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның муниципалитеттериниң стратегтиг планнаашкынын чаартыр

Тываның муниципалитеттериниң стратегтиг планнаашкынын чаартыр 29.11.2022

Тываның Чазааның Аппарат хуралдарын чаа чурум-биле эрттирер апарганынга дүүштүр неделя санында муниципалитеттерниң перспективтиг хөгжүлдезин сайгарып чугаалажыр. Ажыл-чорудулгада шак ындыг чаа чүүлдүң дугайында эрткен суббота­да республиканың Башты­ңы Владислав Ховалыг дыңнадып тура, кожууннар болза республика экономиказының адырылбас болгаш чугула кезээ болур деп медеглээн. Муниципалдыг тургузугларның илеткелде­рин дыңнаанының түңнелинде чоокку үеде девискээрлерниң хөгжүлдезиниң стратегиязын чаартыр.

Субботада болуп эрткен Аппарат хуралынга баштап турары муниципалитетте ажыл-херектерниң байдалының дугайында Кызыл кожууннуң Төлээлекчилер хуралының баштыңы Белек Уйнукай болгаш кожуун чагыргазының даргазы Меңги Кара-оол эң-не баштай илеткээннер. Кызыл кожууннуң социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң кол-кол көргүзүглериниң шимчээшкини эки түңнел­дерлиг. Оперативтиг байдал турум, эрткен чылдың көргүзүглеринге деңнээрге, бо чылын бүрүткеттинген кем-херек үүлгедиишкиннери 20 хуу кудулаан.

2020 чылда кожууннар рейтингизиниң түңнелдери-биле муниципалитет 6-гы черге турган болза, ынчалзажок 2021 чылда чүгле 14-кү черни ээлээн. 2020 чылга деңнээрге, 2021 чылда кожууннуң туружу 7 көргүзүгге кудулаан. 2022 чылдың бирги чар­тыының түңнелдери-биле республиканың муници­палдыг тургузуг­ларының рейтингизинде Кызыл кожуун 10-гу черни ээлээн.

Республика Баштыңының үзел-бодалы-биле алырга, Кызыл кожууннуң арга-шинээ ам-даа улуг болгаш ону мурнакчы турушче үндүрүп болур. Владислав Ховалыг 2021 болгаш 2022 чылдарда көргүзүглер чүге кудулаанын сайгарып, 2023 чылдың ажыл планынга ук көргүзүглерни экижидериниң талазы-биле хемчеглерни ажылдап киирерин кожуун­нуң удуртукчуларынга дааскан.

«Россия Федерациязынга стратегтиг планнаашкынның дугайында» Федералдыг хоойлунуң негелделеринге дүүштүр эрге-чагырганың күрүне органнары болгаш тус черде бот-башкарылга органнары федералдыг болгаш регионалдыг чадаларның документилеринге дөзевилеп, харыылап турары девискээрлерниң хөгжүлдезиниң стратегиязын 6 чыл болгаш-ла эдип-чазаашкынын чорудар ужурлуг дээрзин Тываның Баштыңы сагындырган. Республиканың муници­палдыг тургузугларының амгы үеде күштүг болуп турар стратегиязын 2017 чылда-ла бадылаан.

Көскү карышкактар-биле холбаштыр тус черниң бүгү бот-башкарылга органнарынга 2025 чылга чедир прогнозтуг үеде хоорай, суурларның социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң планнарын ажылдап кылыр болгаш хүлээп алыр даалганы Владислав Ховалыг берген.

Дараазында субботада болур Аппарат хуралынга муниципалдыг тургузугнуң социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң дугайында Чеди-Хөл кожууннуң удуртукчулары илеткээр.

Возврат к списку