Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывадан тускай шериг операциязының киржикчилеринге база чаа каттышкан регионнарның чурттакчыларынга гуманитарлыг дузаның ээлчеглиг партиязын чоруткан

Тывадан тускай шериг операциязының киржикчилеринге база чаа каттышкан регионнарның чурттакчыларынга гуманитарлыг дузаның ээлчеглиг партиязын чоруткан 28.11.2022

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыгның даалгазы-биле, тускай шериг операциязында киржип турар шериг албанныгларның база бистиң чуртувустуң чаа регионнарының тайбың чурттакчыларынга дуза көргүзер сорулгалыг Тыва Республикада хөй-ниити каттыжыышкыннарының, политиктиг партияларның болгаш эрге-чагырга органнарының төлээлерин киирген Чаңгыс аай штаб тургустунган. Кызыл хоорайның Кочетов кудумчузунда, 155 дугаар бажыңда штаб ажылдап турар. «Кызыл коъш» хөй-ниити шимчээшкининиң база чаңгыс аай штабтың гуманитарлыг дузаламчызын чедирер акша-хөреңгини республика чазаа үндүрген. Ноябрьның 28-те чыгдынган аъш-чем аймаан, идик-хепти болгаш өске-даа чүүлдерни чорудар.
«Чаа каттышкан регионнарның чурттакчыларынга дээш, бо хонуктарда чаңгыс аай штабтың баазазынга 13 хире тонна үр үеде шыгжап болур аъш-чем аймаандан гуманитарлыг дузаның ээлчеглиг партиязын дүжүрген. Ол ышкаш бистиң шериглеривиске база мобилизастаткан кижилерге чугула херек чүүлдерни штабта чыып турар. Оларга чылыг хептер, техника аймаа (рациялар, фонарьлар), чылыг резин идик, суг канистралры, удуур шоодайлар, чадыглар (каремат) херек. Кызыл хоорайда Кочетов кудумчузу 155-ке, азы Кочетов кудумчузу, 22 деп адресте Солдаттар иелериниң комитединге дузаламчыны эккеп болур. Кочетов кудумчузунда 22 дугаарлыг бажыңдан ээлчеглиг гуманитарлыг дузаламчыны чүък машиназынга чүдүрер. Ноябрь 28-тиң хүнүнде машина ол адреске хүнзедир турар, күзелдиг кижилер ынаар чорудар идик-хепти азы аъш-чемни эккеп болур. Ол-ла хүн 17.00 шакта машина Кызылдан Луганск хоорайже үнүптер.
Декабрь эгезинде республикадан үш делегация арткан чаа регионнарже база чоруур. Бирги делегация Чаңгыс аай штабтан үнер. Ол чоруктуң сорулгазы – гуманитарлыг ачы-дуза чедирилгезин доктаамал кылыр болганда, волонтерлар пунктузунуң тыва салбырын ажыдар айтырыгны шиитпирлээри. Республиканың чурттакчылары чаңгыс чер-чурттугларының дилээ-биле херек чүүлдерин болгаш өске-даа чүввелерни доктаамал чедирер планныг. Солдат оолдар иелери биле ТР-ниң Дээди Хуралының депутаттары кирген ийиги делегация «Кызыл коъш» хөй-ниити шимчээшкининден чоруур. Бөлүктүң кол сорулгазы – бистиң чаңгыс чер-чуртугларывыска дузаламчыны чедирери. Тыва Республиканың Националдар херектериниң талазы-биле агентилелден төлээлер бистиң республикада национал диаспоралар кежигүннери-биле кады үшкү составта чоруур» - деп, Чаңгыс аай штабтың координатору Саима Далчин чугаалаан.
Гуманитарлыг ачы-дуза чыылдазы чүгле чылыг хептер-биле кызыгаарлаттынмас. Бистиң регионнуң тускай арыны айыттынган https://pobeda.onf.ru/ сайтыга акшаларны чыып болур. Ында Q-код дузазы-биле акша шилчидер арга база бар. Кодче смартфонну көрүндүргеш, акшазын Тываның ачы-дуза чыылдазының чаңгыс аай регион агар санынче шилчидип болур. Организациялар ол сайт таварыштыр акшаны шилчидип тура, «Сбор.17» айтып каары чугула. Регион агар-санынче кирген акшалар-биле аар өртектиг техника айман: рациялар, квадрокоптерлер, тактиктиг техника херекселдерин садар.
Кочетов кудумчузу, 155-де шериг албанныгларга болгаш оларның өг-бүлелеринге дуза кадар каттышкан штабче азы 2-17-44 дугаарлыг телефонче долгааш, фронтуда чаңгыс чер-чурттугларны деткип болур.


Возврат к списку