Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Максим Решетников биле Владислав Ховалыг Тыва Республиканың социал-экономиктиг хөгжүлдезин чугаалашкан

Максим Решетников биле Владислав Ховалыг Тыва Республиканың социал-экономиктиг хөгжүлдезин чугаалашкан 16.11.2022

Россияның экономиктиг хөгжүлде сайыды Максим Решетников биле Тыва Республиканың Баштыңы Владислав Ховалыг регионнуң социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң, хөгжүлдениң бот-тускайлаң программазын узадырының, мурнады боттандырар инвестиция төлевилелдериниң энергохандырылгазының болгаш инфраструктура төлевилелдерин боттандырарының айтырыгларын сайгарып чугаалашкан.
Регионда хөгжүлде программа боттаныышкыны чедимчелиг чоруп турарын демдеглээш, хөгжүлдениң бот-тускайлаң программазын узадыр апарза, регионнуң сайзыралынга боттуг идигни бээр мурнады боттандырар төлевилелдерниң даңзызын белеткеп кылырын республика баштыңындан дилээн.
«Бо чылдың 9 айларының түңнелдери-биле тускай программа 333 ажылчын олуттарны ажыткан. Программа акшаландырыышкыны-биле чаартынган заводтарга 3 млн санныг тууйбуну, 45 муң кубометр демир-бетон кылыгларны бүдүрген. Ыяш болбаазырадыр комплекс бо чылын ыяш дилдирер, кургадыр база котельная цехтерин ажылдадып, 5 муң кубометр хемчээлдиг ыяшты белеткээн. Тыва Республикага хөгжүлдениң тускай программазын боттандырып эгелээш, 609 ажылчын олуттарны тургузуп, 14 млрд рубль хире бюджеттен дашкаар инвестицияларны хаара туткан» - деп, республика баштыңы дыңнаткан.
Хуралдың кежигүннери мурнанды боттандырар инвестиция төлевилелдериниң энергия-биле хандырылгазын база чугаалашкан. Владислав Ховалыг регион 5 чылда Тываның электроэнергетиказының перспективтиг хөгжүлде программазын бадылаанын дыңнаткан.
Республика баштыңының чугаазы-биле алырга, инфраструктура төлевилелдериниң боттанылгазы уламчылавышаан. Кызыл хоорайда аэропорттуң агаар эрттирилге пунктузун база Хандагайты-Боршоо автомобиль эрттирилге пунктузун эде чаартып турар. Пунктуну чаарткан соонда, амгы үезинге бодаарга, оон хүнде-ле 200-ден эвээш эвес транспорт эртип турар апаарын баш бурунгаар санаашкыннар көргүскен. Пассажирлер аргыштырылгазы 1,5 катап көвүдеп, хүнде 500 кижи чеде бээр.
«Хандагайты» КПП Азияже автомобиль оруун долузу-биле ажыдып, российжи, ылаңгыя Енисей Сибириниң регионнарынга эптиг болуп, Моолдуң база Кыдаттың рыноктарын дүрген шиңгээдир арганы бээр. А кызыгаарда Тыва база оон хөйнү ап, хөгжүлдениң болгаш өзүлдениң точказы апаар» – деп, Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг Сибирьниң каайлы эргелелиниң удуртулгазы-биле сентябрьда ужуражып тура демдеглээн.
Чаа транспорт оруктары – чурттуң национал стратегиязының кезээ болуп турары демдеглеттинген. Таарымчалыг маршруттарны тургузуп, ынаар Сибирьниң бүдүрүкчүлерин киирер апаар. Тыва база Сибирьниң өске-даа регионнары кызыгаарлар аразында ол агымның кирер точказын улгаттырарынга сонуургалдыг.


Возврат к списку