Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Чазаа «Росагролизинг» АН-биле кады ажылдажылга керээзин чарган

Тываның Чазаа «Росагролизинг» АН-биле кады ажылдажылга керээзин чарган 15.11.2022

Тываның Чазаа тус черниң көдээ ажыл-агый бүдүрүкчүлеринге тускай техника садып алыр күрүне деткимчезин көргүзер ажылды чорудуп турар. Бо хүннерде регион «Росагролизинг» акционерлиг ниитилел-биле кады ажылдажылганың чаа керээзин чарган. Республика Баштыңы Владислав Ховалыг-биле акционерлиг ниитилелдиң чиңгине директору Павел Косовтуң албан езузунуң ужурашкаш, документиге аттарны салган.
«Росагролизинг республиканың чер ажылдыглары-биле сырый ажылдап турар. Компания көдээ ажыл-агыйынга ажыглаар 31 санныг техниканы чоруткан. Аттар салган кады ажылдажылга дугуржулгазы Тываже чиигелде лизингизи-биле техника хандырылгазын көвүдедир» - деп, Павел Косов демдеглээн.
Регионнуң АҮК техниктиг болгаш технологтуг модернизациязынче угландырган саң-хөө хөлезинин (лизингини) ажыглап тус черниң бараан бүдүрүкчүлеринге күрүне деткимчезиниң хоойлужуткан хемчеглерин боттандырып, ийи тала кады ажылдаарын керээде айыткан.
«Росагролизинг» – көдээ ажыл-агый адырында күрүнениң лизинг компаниязы, российжи лизинг компанияларның лидери, чер ажылдыгларга-даа, болбаазырадыкчыларга-даа саң-хөө талазы-биле кол партнер болур. Тыва Республиканың фермер бизнезин база көдээ ажыл-агый коперативтерин хөгжүдер фонд-биле кады ажылдааш, «Росагролизинг» АН таварыштыр федералдыг лизинг керээзи-биле Тываның көдээ ажыл-агый бүдүрүкчүлеринге тускай техника садып алырга 57,6 млн ажыг рубльдиң дузаламчызын 2022 чылдың эгезинден бээр көргүскен.
«Бистиң кады ажылдажылгавысты чаа деңнелче үндүрүп турарывыс ол – деп, Тываның Баштыңы бодунуң блогунда тайылбырлаан. – Амгы үеде тарылга агрегаттары болгаш комбайннар чогуур нормазындан ийи катап хөй чүък-биле ажылдап, тарылганың болгаш дүжүт ажаалдазының агротехниктиг хуусаазын хажыдып турар. Республикада тарылга шөлдерин оон-даа улгаттырарын планнап турар бис. Садып-саарылганы улгаттырарынче угланган чаа дугуржулга бүдүрүлге продукциязының хемчээлин элээн көвүдедип, республиканың экономиказынга эки салдарны бээр».
Амгы үеде регионда ниити техника санының 11,2 хуузун республиканың агроүлетпүр комплекизиниң техниказы тургузуп турар, көдээ ажыл-агый бүдүрүлгелеринде 511 санныг техника бар болза, ооң 433-ү тракторлар, боду чоруур машиналар база оларга 78 кожуг бар. Сөөлгү он чылда Тывада көдээ ажыл-агый культураларының ниити тарылга шөлү 33,0-49,0 муң га четкен, ооң чүгле 25-34 хуузу тараа шөлдери болур. Бир эвес тараа шөлүн 30 муң га чедир улгаттырыптар болза, көдээ ажыл-агый техниказының санын элээн көвүдедир апаар. Ам-даа немей 43 комбайн, 74 трактор, БДМП-6х4С-ке дугуйлуг 20 кожуг херек. Тываның Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызының экономистери машина-техника парыгын быжыглаарынга 1 млрд ажыг инвестиция херегин санаан.
Бо чылын республика бюджединиң акша-хөреңгизи-биле көдээ ажыл-агый техниказын саткаш, Тывада “Центральная” республиканың машина-трактор станциязын тургускан. Ол машина-техника парыгы тарылга шөлдерин улгаттырыптар болза, республиканың хереглелин хандырып күш четпес.


Возврат к списку