Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада чурттакчы чоннуң 43 хуузу грипптен тарыткан

Тывада чурттакчы чоннуң 43 хуузу грипптен тарыткан 14.11.2022

Росхереглекчилер хайгааралының регион эргелелиниң специалистери бөгүнде Тывада эпидемиологтуг байдал чогумчалыг дээрзин демдеглээн. Чаа коронавирус халдывырындан аараан чоруктарның саны баткан. Эрткен неделяда чүгле 4 кижи илереттинген, ооң мурнунда неделядан 60 хуу эвээш. Амгы үеже эмчилерниң хайгааралында ковид-19-туг 10 аарыг кижи бар, оларның бирээзи берге, алдызы ортумак байдалдыг деп, кадык камгалал сайыды Анатолий Югай дыңнаткан.
ОРВИ-ден аараан кижилерниң саны эрткен неделяга деңнээрге 17,8 хуу көвүдээн, ындыг болзажок эпид хемчээлге амдыызында четпес.
Росхереглел хайгааралы амгы үеде байдалды өөренип көргеш, эмнелге, социал болгаш өөредилге албан черлеринге хууда камгалал чүүлдерин албан кедер дээн негелдениң орнунга, масканы кедип болурун сүмелээн деп республика баштыңының чарлыынче өскертилгени киирерин саналдаан. Эпидемиологтар бо чоокку үеде сезоннуг грипптиң көдүрлүүшкүнү эгелээрин, а 2023 чылдың эгезинде коронавирус халдавырының ээлчеглиг чалгыын чурттуң девискээринге манап турарын дыңнадып, республиканың эмнелге албан черлери белен болурун, чазак регионда амгы эпидемиологтуг байдалды дарый хайгаараарын, а Росхереглекчилер хайгааралының республикада эргелелиниң удуртукчузу Людмила Салчак неделя санында Тываның Баштыңынга байдалды илеткээрин чугаалашкан.
Даанган девискээринде чурттакчы чонга гриппке болгаш ковид-19-ка удур ревакцинация кайы хире чоруп турарын кожуун чагырга даргалары боттарының контролюнга алыр. Людмила Салчактың дыңнатканы-биле алырга, республиканың чурттакчы чонунуң 43 хуузу, азы планның 72 хуузу гриппке удур тарыткан. Эмчилер сезоннуг эпидкөдүрлүүшкүн мурнунда чоннуң 60-дан эвээш хуузун тарыыр ужурлуг, ылаңгыя онза бөлүкте хамааржыр хамаатыларже кичээнгейни углаар. Улуг-Хем, Барыын-Хемчик база Тес-Хем кожууннарда, Кызылдың чамдык эмнелге организацияларында тарыышкынның темпизи кошкак. Бай-Тайга, Улуг-Хем база Кызыл кожууннарда бичии уругларны хаара тудуп турары оожум.
Байдал ажырбас-даа болза, профилактиктиг хемчеглерниң шуптузун сагыырын Рохереглел хайгааралы сүмелээн. Эртенги шактарда организацияларже киирерде хынап, аарыг уруглар болгаш ажылдакчыларны аңгылап, өрээлдерни доктаамал аштап-чүлгүүрүн сүмелээн.


Возврат к списку