Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның тараажылары камгалалдыг шөлдеринге когаралын эгидип алыр

Тываның тараажылары камгалалдыг шөлдеринге когаралын эгидип алыр 14.11.2022

Бо чайын кааңнаашкындан чидириглиг болган Тываның үш тараажызы көдээ ажыл-агый камгаладылгазының керээзи-биле компенсацияны алыр. Республиканың Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы ооң дугайында дыңнаткан. Шак ындыг камгаладылга компенсациязы 90 чылдардан бээр амгы Тываның төөгүзүнде бир дугаар төлеттинери ол.
Бо чылын Тываның беш тараажызы боттарының ажыглалдыг шөлдерин камгалаткан. Оларның үжүнге кааңдаашкынның чок кылган тараа шөлдерин санаанының түңнелинде, когараан деп түңнелди үндүрген. Тараажылар когаралын эгидип бээриниң дугайында билдириишкинни боттарының камгаладылга компаниязынче киирген. Бии-Хем кожуундан Айбек Монгуш камгаладылга керээзи-биле 414 муң рубль компенсацияны алыр. Арткан билдириишкиннерни көрүп турар.
Республиканың Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы көдээ ажыл-агый бүдүрүкчүлеринге Тываның нарын агаар-бойдузунда чер ажылдарын камгаладып алыры чугула дээн тайылбыр ажылын доктаамал чорудуп турар. «Бистиң республика чер ажылдарынга таарымча чок зонага хамааржыр. Ынчангаш боттарының ажыглалдыг черлерин камгаладып алырын кыйгырып тур бис» - деп, яамының үнүш ажыл-агыйы болгаш механизация килдизиниң консультантызы Эртине Монгуш тайылбырлаан.
Бо чылын Барыын-Хемчик, Улуг-Хем, Эрзин, Чаа-Хөл, Тес-Хем, Сүт-Хөл болгаш Чөөн-Хемчик кожууннарга агаар-бойдустуң байдалы-биле муниципалдар аразының онза чурумун чарлап каан турганын сагындыраал. Кааңдаашкын тарылга шөлдериниң беш кезиин, азы 12 муң газын чок кылган. ТР-ниң Көдээ ажыл-агый яамызы-биле харылзаалыг ажылдап турган тараажылар 1937 гада тараан тараа культураларын камгаладып алган турган. Ол 2020 база 2021 чылга деңнээрге хөй-даа болза, дөмей-ле дыка эвээш деп, Көдээ ажыл-агый яамызы санап турар.


Возврат к списку