Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывадан шериг албанныгларга мобилизация дээш чаңгыс катап бээр төлевирже 68 миллион рубль акшаны төлээн

Тывадан шериг албанныгларга мобилизация дээш чаңгыс катап бээр төлевирже 68 миллион рубль акшаны төлээн 14.11.2022

Тывадан мобилизация-биле шериг албанынче 684 кижи кыйгырткан. Оларның өг-бүлелеринге янзы-бүрү дузаламчы хемчеглерин чедирип турар.
Мобилизацияже кыйгыртканнарның өг-бүлелеринге дузаламчы айтырыгларының талазы-биле, оларның өг-бүлелеринден база төрелдеринден дыңнадыгларны болгаш звоноктарны хүлээп, ажылдап кылыр республиканың каттышкан штавы ажылдап турар.
Сентябрьның 30-ден бээр 500 хире звонокту хүлээп алган. Айтырыглар колдуунда чаңгыс катап бээр төлевирлерге, дузаламчы аъш-чемнер набору, хөмүр айтырыынга хамааржыр. Чаңгыс колл-төпче юристер, нотариустар, банк ажылдакчылары болгаш өске-даа айтырыгларны шиитпирлептер специалистерни чалап, психологтуг дузаны көргүзүп турар.
Бир уругга чаңгыс катап бээр 5000 рубль төлевирге дээш 4 ажыг миллион рубльди үндүрген. 427 билдириишкин киирикчилери 820 уругга саң-хөө акшазын алган. Мобилизастаттынган 684 хамаатыже 100 муң рубльди шилчиткен.
Тыва Республика Чазааның даалгазы езугаар, мобилизастаткан хамаатыларның өг-бүлелеринге адрестиг социал дузаны көргүскен:
- 665 өг-бүлеге аъш-чем аймаан;
- 630 өг-бүлеге 50 килдиң далганнарын;
- 563 өг-бүлеге 2-2 шоодай картошканы;
- 643 өг-бүлеге бир баш шээр малды;
- 31 өг-бүлеге сиген-ширбиилди;
- хереглелдиг 565 өг-бүлениң 248-инге 3 тонналап хөмүрнү;
- хереглелдиг 394 өг-бүлениң 256-зынга 5 кубтап одаар ыяшты.
Республика штавы хөй-ниити организацияларының, политиктиг партияларның, күш-ажылчы коллективтерниң база күрүне болгаш болгаш тус чер бот-башкарылга органарының ажылын мөөңнеп, “чаңгыс соңгага” ажылдаар кылдыр таарыштырган.
Өг-бүлелерниң амыдырал айтырыгларын шиитпирлээрде, саң-хөө деткимчезинден эгелээш специалистерниң консультацияларнга чедир, ведомстволар аразында ажылдажылганың чаа аргазын киирген. Уруглар садтарынче олуттарны 50 уругга берген, 284 уругга изиг чем чиирин организастаан. «МыВместе» шимчээшкинниң волонтерлары ыяш, хөмүр белеткээринге, бажыңнарынга бичии септелге кылыр адрестиг дузаны көргүзүп турар. Республиканың муниципалдыг тургузуглар чагыргалары, юридиктиг черлер база хуу кижилерниң киржилгези-биле, солдат кижиге чугула херек чүүлдер кирген шоодайлар чыып бээрин организастаан. Тываның Психологтар ассоциациязы өг-бүлелерге психологтуг дуза айтырыгларының талазы-биле кады ажылдаар керээни чарган.
Мобилизастаттынган хаматыларга база оларның өг-бүлелеринге дээш сайгарлыкчылар, хөй-ниити организациялары база хуу кижилер 5 ажыг миллион рубль акшага гуманиитарлыг дузаламчыны чыгган.
Шериг албанныгларның өг-бүлезинге дузаламчы айтырглары тургустунуп келзи, дараазында адресте республиканың чаңгыс аай штавынлан айтырар: Кызыл хоорай, Кочетов кудумчузу, б. 155., тел.: 2-17-44.


Возврат к списку