Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Чоннуӊ амыр-дыжын болгаш хөй-ниитиниӊ корум-чурумун камгалап чоруур шагдааларга республиканыӊ Баштыӊының байыр чедириишкини

Чоннуӊ амыр-дыжын болгаш хөй-ниитиниӊ корум-чурумун камгалап чоруур шагдааларга республиканыӊ Баштыӊының байыр чедириишкини 10.11.2022

Чоннуӊ амыр-дыжын болгаш хөй-ниитиниӊ корум-чурумун камгалап чоруур шагдааларга республиканыӊ Баштыӊы Владислав Ховалыг байыр чедирип турарын социал четкиде бодунуӊ блогунга бижээн:

«Тываныӊ иштики херектер органнарында ниитилелдиӊ айыыл чок чоруун, эрге-хоойлуну, корум-чурумну, хамаатыларныӊ амы-тынын болгаш чаагай чоруун камгалаар дээш, хөй-хөй профессионалдар ажылдап турар. Силерге профессионал байырлалыӊар-биле байыр чедирип тур мен!

Бедик эртем-мергежилдиг, сагылга-дүрүмнүг, эрес-дидим болгаш кижилерге кичээнгейлиг болурун силерниӊ ажыл-албаныӊар негеп турар. Ада-чуртунуӊ эрге-ажыктарын камгалаар дээш, экстремизм болгаш терроризм-биле демиселдиӊ «изиг черлеринге» ажыл-албанын күүседип тургаш, амы-тынын берген ажылдакчыларыныӊ дугайында республиканыӊ чурттакчы чону чылыы-биле сактып чоруур.

Силер бүгүдеге сибирьжи быжыг кадыкшылды, Россияныӊ болгаш Тываныӊ чечектелип сайзыраары дээш салдынган сорулгаларны чедиишкинниг күүседирин күзедим».


Возврат к списку